എസ്എൻഎപി നാഷനൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

sinap ഹോണ്ടുറാസ്രാജ്യത്തിന്റെ ശാരീരികവും സാമാന്യവുമായ റിസോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നാഷണൽ സിസ്റപ്പ് ഒഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (SINAP). വിവിധ പൊതു സ്വകാര്യ, വ്യക്തിഗത നടൻമാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇടപാടുകളും സ്വത്തവകാശം, ഒരു ഓഹരി കമ്പോളത്തിന്റെ പുനർവൽക്കരണം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടത്.

വലതുവശത്തുള്ള ചിത്രം എവിടെയോ കണ്ടതായിരിക്കും, കാരണം എന്റെ ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചെയ്ത ഒരു സ്ക്വാൾ ആണ് LADMആംസ്റ്റർഡാമിലെ പ്രദർശനങ്ങളിലൊന്നിൽ അവിടെ, 2012.

സിനപ് ഒരു ഭൂമി മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ, ലോക ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ആ സമയത്ത് സമാന്തരമായി സംഭവിക്കുന്നത് ലഭിച്ചവയുടെ സമാനമായ ഉള്ളിൽ ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ കാലയളവിൽ ജനിച്ചു ഹോണ്ടുറാസിൽ നടപ്പിലാക്കി. അത് ഒരു അന്യ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രചോദനമായി ജനിച്ചതല്ല, അതിന്റെ അടിത്തറ, വികസന മോഡലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ക്ലാസിക്കൽ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലാണ്, വിപണികളുടെ വികസനത്തിനായുള്ള ഗൈഡിലിംഗുകൾ ഒരുവശത്ത് ഉല്പാദന ചെലവ് കുറയുന്നു(അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, മാനവശേഷി, സാങ്കേതികവിദ്യ, മൂലധനം), മറുവശത്ത്, ഇടപാടിന്റെ ചിലവ് കുറയുന്നു. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൽപാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നൽകിയാൽ, സിഎൻഎപിൻറെ പ്രധാന പരിധി ചെലവും ഇടപാടിന്റെയും കുറവ് ആണ്.

സിനപ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണം അല്ല, സാങ്കേതിക വികസനം, മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ട്രെൻഡുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭൂമി മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും എളുപ്പമാക്കാൻ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥാപന പങ്കാളികൾക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ, വിവരങ്ങൾ സാങ്കേതിക പുത്രത്വം ഉൾപ്പെടെ നയങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ആശയവിനിമയങ്ങളും.
മാത്രം റെഗുലേറ്ററി സ്ഥാപന എസ്റ്റേറ്റുകൾ വരുത്താതെ സാങ്കേതികവിദ്യ നടപ്പിലാക്കാൻ മതിയായ വ്യക്തത ഉള്ളപ്പോൾ സിനപ് രൂപം ആണ് ഏതാണ്ട് പകരം ഒരു പുതിയ വാഹനം രൂപകൽപ്പന ഒരു കുതിര ടയറുകളും മേനി പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്ത്രപരമായ മാറ്റവും, പുതിയ നിയമം, പ്രോപ്പർട്ടി ലോയും ടെറിറ്റോറിയൽ ഓർഡിനൻസ് നിയമം തുടങ്ങിയ പുതിയ നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാവണം. ഭൂമി രജിസ്ട്രി (സുപ്രീം കോടതി ചേർന്നു) ഒരുമിച്ച് ഇടമായ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിൽ, ദേശീയ ചദസ്ത്രെ (പ്രസിഡന്റ് കീഴിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു) നാഷണൽ ജ്യോഗ്രഫിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ( അത് പബ്ലിക് വർക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രാലയത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്).

പുതിയ സ്ഥാപനം അസോസിയേറ്റഡ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി പുറംകരാർ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിൽ കീഴിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റിറ്റികളിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന കീഴിൽ റെക്കോർഡുകളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ്, ചദസ്ത്രെ ആൻഡ് ഭൂമിശാസ്ത്രം ഒരു ഡയറക്ടറേറ്റ് ഒരു വിലാസം അംഗീകാരം ആണ്.

പാപപ്

SINAP കോർ റെജിസ്റ്റർ ഡൊമെയ്ൻ മോഡലിന് കീഴിൽ ജനിച്ചുCCDM), അക്കാലത്ത് ക്രഡേഷ്യൻ ലെംമെന്റെയും മറ്റ് ജിയോഫുമാഡകളുടെയും ഒരു അരാജകൃത്വമായിരുന്നു അത്.

ക്സനുമ്ക്സ ൽ ച്ച്ദ്മ് ലദ്മ് (ഐഎസ്ഒ-ക്സനുമ്ക്സ) മാറി, എന്നാൽ ഭൂമി ഭരണ അവർ നിയമം, സൂക്ഷ്മത ഉത്തരവാദിത്വവും (RRR ലളിതമായ ബന്ധങ്ങൾ ലളിതമായ കഴിഞ്ഞില്ല കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ന്യൂറൽ പക്വത ചിന്താഗതി ഇതിനകം പിന്നീട് (ക്സനുമ്ക്സ) ആയിരുന്നു ) ഇവയ്ക്കായി (പാർട്ടി), രജിസ്ട്രി വസ്തുക്കൾ (ബൌനിത്സ്) ഇടയിൽ, സ്വകാര്യ നിയമം ബാധിക്കുന്ന പബ്ലിക്ക് ഘടകങ്ങൾ ആയി വസ്തുക്കൾ മാപ്പിംഗ് എന്ന സ്പേഷ്യൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പോലെ പിടിച്ചടക്കി.

ഇതാണ് 2013 ൽ SINAP എന്ന ആശയം രൂപകൽപന ചെയ്തത്. നഗരസഭകളിൽ വേണ്ടി സിനിമുന്, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് വേണ്ടി ടൂറിസം മേഖലയുടെ ഇംതുര്, സിനിഅ പരിസ്ഥിതി, സ്ന്ഗ്ര്, കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വനം, ഇന്ഫൊഅഗ്രൊ വേണ്ടി ചിഎഫ്: അക്കാലത്ത് രൂപീകരിച്ചു ഇടപാട് നോഡുകൾ ഒരു പരമ്പര.

പാപപ്

വലതുവശത്തുള്ള ലോഗോ, നിലവിലെ ഒരു വ്യക്തിത്വം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, 2012- ൽ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ചു. ചുരുക്കത്തിൽ, കുറഞ്ഞത് നാല് പ്രധാന ഉപസംവിധാനങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് SINAP:

എസ് ആർ ആർ ഐ യൂണിഫൈഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ്.

ഈ സംവിധാനത്തിൽ മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകളിൽ, യഥാർഥ സ്വത്തുവകകൾ, കേഡ്രൽ രജിസ്ട്രി ഒരു സിംഗിൾ യാഥാർഥ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് പാഴ്സലുകൾ പോലുള്ള റോഡുകളും നദികൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ഫോളിയോ യഥാർത്ഥ രീതി അതുപോലെ പൊതു സാധനങ്ങൾ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ഫാമുകളിലും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് ഒരു പൂർണ്ണമായ തൂത്തുവാരി, രണ്ട് സ്വകാര്യ പ്രോപ്പർട്ടികൾ സ്ത്രീകളുമാണ് എന്നാണ്. ഇതുകൂടാതെ, പ്ലോട്ടുകൾ പൊതു നിയമം, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്ക മേഖലകൾ, സംരക്ഷിത മേഖലകൾ, ചരിത്ര കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതലായവ അടങ്ങുന്ന കാറ്റലോഗിക്കിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

SURE റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല; രാജ്യത്തെ വിവിധ വസ്തുക്കളുടെ ക്രമേണ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അജ്ഞ്ഞേയവാദി; നിലവിൽ വാണിജ്യ സ്വത്തവകാശം, അധികാരങ്ങൾ, ബുദ്ധി, വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

നാഷണൽ ടെറിട്ടോറിയൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (SINIT)

ഈ സിസ്റ്റം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാർട്ടോഗ്രാഫിക് വിവരങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും മൂല്യവർദ്ധിത സേവനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്പേഷ്യൽ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്, പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളാൽ നിർമിച്ച വിവരങ്ങളുടെ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും, അവർ നിർമ്മിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തവയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണ നോഡായി വർത്തിക്കുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ ശേഖരത്തിന്റെ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഭൂവിനിയോഗ ചട്ടങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ (റെനോറ്റ്)

പാർസലുകളുടെ ഉപയോഗം, ഡൊമെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രജിസ്ട്രിയാണ് ഇത്. ഈ റെക്കോർഡിന്റെ ഉറവിടം അതുപോലെ, ഭൂമി മാനേജ്മെന്റ് നിയമം ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാനേജ്മെന്റ് പദ്ധതികൾ പൊതു ഉത്തരവ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് തേടുന്ന എന്ഫൊര്ജബ്ലെസ് കഴിയും ഓഫീസിൽ പാഴ്സലുകൾ ന് എന്ചുംബ്രന്ചെസ് അല്ലെങ്കിൽ ചദസ്ത്രല് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലെ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു, ഭൂപരി രജിസ്ട്രേഷന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളുടെ മാനേജ്മെന്റ്.

വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ RENOT സ്പോൺസർമാർ മാറുകയാണെങ്കിലും, അവരുടെ ആശയത്തിന് അനുസൃതമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളും സമാനമാണ്: "തത്വങ്ങൾ, സ്പെഷ്യാലിറ്റി, പരസ്യം ചെയ്യൽ, രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നീ തത്വങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനാൽ നിയമങ്ങൾ പൊതു ഓർഡറുകൾ സ്വകാര്യ സ്വത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു »

ദേശീയ സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ (INDES)

തീർച്ചയായും, എല്ലാം നടപ്പാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു. സ്പെയ്സിയൽ ഡേറ്റാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചറുകളുടെ വിഷയത്തിൽ അൽപം പ്രാകൃതമായത്, കുറഞ്ഞത് ഈ സർവകലാശാലകളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂഷണൽ കഴിവുകളും സർവ്വകലാശാലകളുടെ അക്കാദമിക് ഓഫറും ലഭിക്കുന്നില്ല. അക്കാലത്ത് നാലാമത്തെ വ്യവസ്ഥ ക്ലിയറിങ്ങ്ഹൌസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു, എട്ട് കാലത്തോളം പ്രശസ്തമായ മെറ്റാഡേറ്റാ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതിനെ പുനർരൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അതിനെ ദേശീയ സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് (INDES) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ശ്രമം പ്രയത്നിച്ചത് സിൻസാണോ?

പല അന്തർദേശീയ സന്ദർഭങ്ങളിലും സിഎൻഎപി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ദേശഭക്തിയുടെ സമീപനത്തോടുള്ള അവരുടെ ദയ കണക്കാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരെ അത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. പുകകൊണ്ടു ഹിസ്പാനിക് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ സമാനമായ അഴിമതി രാഷ്ട്രീയ പ്രോൽസാഹനവും പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് മേശയിൽ ആദ്യം മുതൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരു കോഫി ഏതാനും കപ്പ് നേടുന്നതിന്, സിനപ് പല തരത്തിൽ മാതൃകാപരമായ പദ്ധതി. നാലു സബ്സിസ്റ്റമുകളെ ഓഫ്, ഉറപ്പുനൽകുന്നു വികസന അഭിനിവേശമുള്ളയാൾ തന്റെ .കാശ്മീരി ആയിരുന്നു അവർ പുതിയ നിയമനിർമാണം സ്ഥാപന പരിവർത്തനത്തിന് ലോബിയിംഗിലാണ് ഒന്നിലധികം മുന്നണികൾ പലവിധമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഊഹിച്ചിരുന്നു കാരണം റെക്കോർഡ് പോലെ ഒരു സമയത്ത് സംഭവിച്ചതു കാരണം, സൊസ്തെനിബില്ലിദദ് നല്ലത് കഴിഞ്ഞു അവൻ തന്നെ, ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല (അല്ലെങ്കിൽ ഉചിതം) ഈ അദ്ദേഹം പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം, സിവിൽ കോഡ് (ഈ ഇഷ്ടം ബിൽ ഏത് ഒരു) തൊടരുതെന്നു പോലെ തടസ്സങ്ങൾ ചാടുകയും വേണം എങ്കിലും, ഒപ്പം ചദസ്ത്രെ-രെഗിസ്ത്രല് കരിയറില് പരിമിതമായ സ്വാധീനം.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാപനവൽക്കരണ പ്രക്രിയയുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു സിവിൽ ജോലിയുടെ അഭാവവും ജീവനക്കാർക്ക് പ്രവചനാതീതമായ ഒരു യൂണിയൻ സ്ഥാപനവും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ നിമിഷങ്ങളെയെല്ലാം തകർക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, ഒരു സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന നിലക്ക്, ഔദ്യോഗിക പ്ലാറ്റ്ഫോമായി തുടരുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്ന ആദരവിന് അർഹമാണ്.

ആ കാലത്തേക്കുള്ള സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയര് കാലാവധി optics ൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല, അതിനാൽ ധാരാളം പ്രൊപ്രൈറ്ററി ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ചു് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക.

  • വലിയ പ്ലോട്ടുകൾ രജിസ്ട്രേഷനിൽ നിന്നും വിഎൻഎ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിഎൻ വിഎക്സ്എംഎൻഎസിന്റെ ചരിത്രപരമായ പതിപ്പിലേക്ക് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മാപ്പിംഗ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. പ്രോജക്ട്വിസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചെക്ക്ഇൻ-ചെക്ക്ഔട്ട് നിയന്ത്രണം,
  • ActiveX വെബ് വ്യൂവർ ഉപയോഗിച്ചു്, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ ഉപയോക്താക്കൾ ഡിജിനിൻ റെഡ്ലൈൻ, ജിയോ വെബ് പ്രസാൾ, വെബ് എക്സ്പ്ലോററ് ലൈറ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു് മെയിൻറനൻസ് ഇടപാടുകൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
  • മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ ജിയോഗ്രാഫിക്സിന്റെ ക്ലയൻറിൽ നിന്ന് കസ്റ്റാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, കേഡർസ്ട്രേഷൻ കീ തെരഞ്ഞെടുക്കുക വഴി മാപ്പ്, കാഡട്രൽ ഡാറ്റ, കോഴ്സ് ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക; ഓൺലൈനിൽ ജിയോവാബ് പബ്ലിഷർ ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തിഗതമായോ ബഹുജനമായോ ഉപയോഗിച്ച് അത് ആൽഫാന്യൂമെറിക്, ഗ്രാഫിക് ഡാറ്റ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പിഡിഎഫ് ഫയലുകൾ സൃഷ്ടിക്കും.
  • രജിസ്ട്രി ബുക്കുകളുടെ സ്കാനിങ്, വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ എന്നിവ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുമായിട്ടാണ് നടത്തിയത്. അത് ഈ മഹത്തായ ദൗത്യം ഒരു മക്വില പ്രോസസ് എന്നാക്കി മാറ്റുകയും പിന്നീട് പിന്നീട് സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലേക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
  • കഡാട്രൽ, റിയൽ ഫോളിയോ എന്നിവയുടെ ഇടപാടുമായ പ്ലാറ്റ്ഫോം പൂർണമായും വെബ് വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഒരുപക്ഷേ ഈ എല്ലാ സാങ്കേതിക ഉപയോഗം, ഈ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഓട്ടോമേഷൻ നില അവനെ സർക്കാർ വിഭാഗത്തിൽ വിഭാഗം മാനേജ്മെന്റ് പരിസ്ഥിതി ക്സനുമ്ക്സ വർഷം ക്സനുമ്ക്സ ബെഅവര്ദ്സ് (ഇന്ന് ബെഇംസ്പിരെദ്) പുരസ്കാരം നേടി. എന്നാൽ, എൺപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റവും രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത അടവുകളും എല്ലാം മായ്ക്കും, തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണമെന്നും തീപിടിച്ചതാണ് തീ പരീക്ഷ.

ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ അവർ ഒരു ബാഹ്യ ഡിസ്കുമായി (അക്കാലത്തെ ഒരു പുതുമയായിരുന്നു), അവർ ആ ഡിസ്കിൽ യൂണിഫൈഡ് സിസ്റ്റം റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിച്ചുവെന്ന് പറയാൻ ... അവർക്ക് ധാരാളം ബാഹ്യ ഡിസ്കുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവർ അത് ചോദിക്കുന്നത് നിർത്തി.

മറ്റൊരു രാവിലെ, ആരെങ്കിലും ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഉപയോക്തൃ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ മാനേജ്മെന്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കീ മറന്നു പോയിരുന്നു ഈ കാരണം ആ സമയത്ത് യാതൊരു സെർവർ വെർച്വലൈസേഷനും ഒരു ശരിപ്പകർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബാക്കപ്പുകൾ അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് ഡാറ്റാബേസ് ആരംഭിക്കാൻ ഓരോ മൂന്നു ദിവസം ആവശ്യമായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കി പോലെ സജീവമായിരുന്നു പ്രഭാതത്തിലെ പകലും രാത്രിയും തമ്മിലുള്ള ബാക്കപ്പ്.

സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചു് ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്ററുകൾ പരാതിപ്പെടുന്നു തുടങ്ങി, പിന്നെ PowerPoint അവതരണങ്ങളിൽ മതിപ്പുളവാക്കാൻ വളരെ ലളിതമായ ഗ്രാഫിക്സ് മാത്രമാണു് സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കിയതു്.

പങ്കെടുത്ത വിവിധ ഉപയോക്താക്കൾ, ആശയവിനിമയം, രൂപകൽപന, വികസനം, ഡോക്യുമെൻറേഷൻ, നടപ്പാക്കൽ, സ്ഥാപനവൽക്കരണം എന്നിവയുടെ തലത്തിൽ കൂടുതൽ പങ്കുപറ്റാൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമായ പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിസ്റ്റം നൂതനമായതും ജനങ്ങൾ പങ്കാളികളാണെങ്കിൽ, ഈ അനുഭവത്തിനു പിന്നിലുള്ള അവസരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിച്ച അറിവുകൾക്കപ്പുറം മാറുന്നു.

പാപപ്

ഹോണ്ടുറാസിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയിൽ സിൻഎപിനെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയാൻ കഴിയില്ല, കാലക്രമേണ ആദ്യ കാഴ്ചപ്പാടിന് മാറ്റമില്ല. ഭരണകൂടം മൂന്നു തവണ ഭരണകൂടത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, ഒരു അട്ടിമറിശ്രമം (2009); ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ പരാജയങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ സാമാന്യബോധത്തിന്റെ തത്ത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് «നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, അത് വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക«; പുസ്തകങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുവാന് അവര് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോള്, അതേ ഉപയോക്താക്കള് അത് പ്രതിരോധിച്ചു. ഇത് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ രജിസ്ട്രി ജില്ലകളിൽ ആധുനികവല്ക്കരിക്കുന്നതിനും വന്നിരിക്കുന്നു. ക്സനുമ്ക്സ ൽ പദ്ധതി പരിണാമം, മൂല്യത്തകർച്ചയുണ്ടായ എല്ലാവരുടെയും ആ സവിശേഷതകൾ ഒരു പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം കുടിയേറാൻ സുസ്ഥിരതയും കോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻകോർപറേറ്റ് ചെയ്തു, ബിസിനസ് മോഡൽ മാറ്റങ്ങൾ പുനർനിർവ്വചിക്കുന്നതു, ഒരു സ്വകാര്യ ഓപ്പറേറ്റർ ലയനത്തിനു ഒരുക്കത്തിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് LADM ഉം ബ്ലോക്ക് ഷെയിൻ ടെക്നോളജി ഡാറ്റയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്. പ്രധാന കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളിൽ ഒന്ന് പാക്കേജുകൾ ആയിരുന്നു സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാബേസ്, ട്രിഗറുകളുടെ നിന്നും ഓടി, അതിനാൽ ഒരു പുതിയ ജ്യാമിതി (പുതിയ സംരക്ഷിത പ്രദേശം) നിയമങ്ങൾ ലിങ്കിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി; ദേശത്തിലെ സ്വയം എല്ലാ പ്ലോട്ടുകൾ ബാധിച്ചു കുടികളിലും രജിസ്ട്രി ഒരു പ്രതിരോധ മുന്നറിയിപ്പ് ദൃശ്യമാകുന്നു ചെയ്യുന്നു; മിച്രൊസ്തതിഒന് ഗെഒഗ്രഫിച്സ് കോഡ് പകരം ഗെഒവെബ് പ്രസാധകർ ആൻഡ് ബെംത്ലെയ്മപ് പകരം ഒപെംലയെര്സ്, ഗെഒസെര്വെര് ആൻഡ് ഗെഒനെത്വൊര്ക് പോലുള്ള സ്വതന്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അതിൽതന്നെ; മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കായി, വെബ് സേവനങ്ങൾ ഒരു QGIS പ്ലഗിൻ വഴി WFS വഴി പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു.

താഴെക്കാണുന്ന ഗ്രാഫിൽ ഞാൻ അവയെ പിടിച്ചടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന SINAP ന്റെ സമയ പാതയാണ് കാസ്ട്രോസ്ട്രാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് 2014 അവർ ഇതുവരെ തരണം, അത്: സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പൊതു പ്രവൃത്തി ഒരുമിച്ച്, സ്വകാര്യ പൊതു പങ്കാളിത്തമാണ് ഒരു സൗഭാഗ്യം നിർദ്ദേശം ചെലവും പൂർണ്ണമായി വീണ്ടെടുക്കാൻ ഉണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന വലിയ ചൂഷണം എടുക്കൽ ഏത്.

പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, SINIT, RENOT സിസ്റ്റങ്ങൾ അധിക സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ, 2004- ന്റെ സാങ്കേതിക പരിമിതികളും വൈദ്യുത നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ. SINIT എന്നത് SURE ന്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് ആണ് (കാർട്ടോഗ്രാഫിക് റെക്കോർഡ്), റെനോട്ടോ റഗുലേറ്ററി റജിസ്റ്റർ; പുതിയ സംവിധാനം ഇപ്പോഴും വികസന പ്രക്രിയയിലാണ്; താഴെ പറയുന്ന ഗ്രാഫിക് അതിന്റെ സാങ്കേതിക ഘടനയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വേഗതയിൽ തുടരുന്നപക്ഷം, അസോസിയേറ്റഡ് സെന്ററുകൾ എന്ന ആശയം മുതൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അതിന്റെ ആവിശ്യത്തിന് SINAP ന് കഴിയും. രജിസ്ട്രിയിലും കേഡറിലുമായാണു റഗുലേറ്ററി അതത് സ്ഥാപനങ്ങൾ. a കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ഓഫീസ് സ്കീമിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളുടെ പരിഷ്കരണത്തിനും സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്; നിലവിൽ, നിരവധി മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഒരു ഡെലിഗേഷൻ സ്കീമിന് കീഴിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മോർട്ട്ഗേജ് ഇടപാടുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ചില ബാങ്കുകൾ നേരിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്, പെരിഫറൽ ഓഫീസുകൾ, ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് നടത്തുന്ന മെർക്കന്റൈൽ രജിസ്ട്രി, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ...

തീർച്ചയായും സിനപ് ഒരു വലിയ ബലഹീനത, സങ്കൽപ്പവും സാങ്കേതിക സാങ്കേതിക തലങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ സാധ്യതയുള്ള സംസാരിക്കും കവികളുടെയും നീണ്ട, യഹിയ എന്ന പേരില്. ഒരു LADM- ന്റെ ആദ്യത്തെ പതാകയുണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു കൊടി (സിസിടിഎം) ആണെന്ന് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു സങ്കടം; അത്തരം മഹിമയെയും പ്രതിഫലിക്കുകയും, നേട്ടവും പൊതു നയം ചേർത്തിരിക്കുന്നു ലംഘിക്കാവുന്നതല്ല എവിടെ കൊളംബിയ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് മെരിറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 3859.

SINAP- ൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ചില 8 ആണ്, വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ... ആ പുകയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സമയമുണ്ടാകും, 2016 വർഷത്തിന്റെ സന്തോഷകരമായ അവസാനം.

2 "പ്രോപ്പർട്ടി സിനാപ്പിന്റെ ദേശീയ സംവിധാനം"

  1. അത് ശരിയാണ്, പുതിയ പതിപ്പിൽ‌, ഇപ്പോഴും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ‌ ഉൾ‌ക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ‌ പ്രദേശിക മാനേജുമെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായ ഉപയോക്താക്കൾ‌ക്ക് സമന്വയിപ്പിക്കാൻ‌ കഴിയും. അത്തരമൊരു ഉദാഹരണമാണ് മുനിസിപ്പൽ എസ്‌ഐടി, അതിൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് കാഡസ്ട്രെ മൊഡ്യൂളിൽ കാഡസ്ട്രൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ കഴിയും, മാത്രമല്ല അവരുടെ ആസൂത്രണ പദ്ധതികൾ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക ആസൂത്രണ മൊഡ്യൂളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

  2. ആകർഷണീയമായ അത്തരമൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. API- കൾ വഴി വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? രാജ്യത്തെ പ്രാദേശിക ആസൂത്രണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ‌ജി‌ഒകൾ പോലുള്ള മറ്റ് ഏജന്റുമാർ‌ക്ക് അവരുടെ വർ‌ക്ക്ഫ്ലോകൾ‌ ദേശീയ കാഡാസ്ട്രുമായി ലളിതമായി സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.