ചേർക്കുക
ചദസ്ത്രെഫീച്ചർ ചെയ്തസ്ഥല - ജി.ഐ.എസ്എന്റെ എഗെഒമതെസ്

നാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രജിസ്ട്രിയും കഡാസ്റ്ററും

എല്ലാ ദിവസവും, രാജ്യങ്ങൾ ഇ-ഗവൺമെന്റ് ട്രെൻഡുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അവിടെ പൗരന്മാർക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകുന്നതിന് പ്രക്രിയകൾ ലളിതമാക്കുകയും അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ മാർജിൻ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓരോ രാജ്യത്തെയും സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച നിയമനിർമ്മാണവും സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രക്രിയകളും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നിരുന്നാലും, ഭ material തിക നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ‌ സമാന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ‌ തേടുന്ന രജിസ്ട്രി തത്വങ്ങൾ‌ അനുസരിക്കുന്നു: നിയമ സുരക്ഷ ഉറപ്പുനൽകുന്നതിന്.

ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡൊമെയ്ൻ മോഡൽ (LADM) ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ചട്ടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്; കാറ്റാസ്ട്രോ 2014 മോഡൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് ഒരു കാവ്യാത്മക അഭിലാഷം മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് വളരെ ദർശനാത്മകമായിരുന്നു. വസ്തുക്കളുടെ നടത്തിപ്പിനായി സെമാന്റിക്‌സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം, അതായത് പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രി സിസ്റ്റത്തെ ഒരു പ്രാദേശിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഇടപാട് പരിതസ്ഥിതികളുടെ ഏകീകരണം തേടുന്ന സംസ്ഥാനതല സംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

ഓരോ രാജ്യത്തെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇത് നിയമപരമായ വ്യതിചലനവും മിഥ്യാധാരണയും ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ലേഖനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഒരു ദ്വീപായിരിക്കുന്നതിനുപുറമെ രജിസ്ട്രിക്കും കാഡസ്ട്രെക്കും (അവരുടെ ഡാറ്റ, അവയല്ല) ഇടപാട് പ്രക്രിയ ഡാറ്റാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ചേരാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. 

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ആത്മാവ് സാങ്കേതികമാണെങ്കിലും, പുനർനിർമ്മാണം അമിതമല്ലെന്ന കാര്യം മറക്കാതെ, ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും നിയമനിർമ്മാണത്തിനും സ്ഥാപനത്തിനും അനുരൂപമാക്കാൻ എൽഎഡിഎം അനുവദിക്കുന്നത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

സാധാരണ ഡാറ്റ കോർ

cadastral registry ladmയഥാർത്ഥ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല, ചലിക്കുന്ന സ്വത്തിനും, പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച്, വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകൾ പരസ്പരം ഇടപഴകുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എങ്ങനെയാണ് എൽ‌ഡി‌എമ്മിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ലേഖനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഗ്രാഫിക് കാണിക്കുന്നു. രജിസ്ട്രി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ മധ്യഭാഗത്താണ്:

  • രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ്, അത് ഒരു പ്ലോട്ട്, വാഹനം, കപ്പൽ, കഡസ്ട്രേയ്ക്ക് ജിയോഫറൻസിംഗോ അല്ലാതെയോ, വ്യക്തിഗത ഫോളിയോ ടെക്നിക്കിന് കീഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഫോളിയോയിലോ ആകാം.
  • താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികൾ; സ്വാഭാവിക വ്യക്തികൾ, നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അന -പചാരിക ഗ്രൂപ്പുകൾ. ഇടപാട് പ്രക്രിയയുടെ ശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും.
  • നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ നിരക്കുകൾ; സാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, ആധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന അവകാശം, നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ.
  • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റും താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള അവകാശം. നിലവാരത്തിൽ പോലും അവകാശത്തെ ഒരു നിയമപരമായ അവകാശമായി തിരിച്ചറിയുന്നു.

അവ ഘടകങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അവയാണ്: ബാങ്ക്, നോട്ടറി, സർവേയർ, മാപ്പിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻ, വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങളുള്ള മറ്റ് താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികൾ.

അവരെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം, എങ്ങനെ മാതൃകയാക്കാം? ISO: 19152

ഒരു പ്രധാന പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് കീഴിലുള്ള പ്രക്രിയകളുടെ സംയോജനത്തിനുള്ള സാധ്യത

cadastral registry ladmഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകളിൽ ഇതേ ഘടകങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് കേസ്: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വ്യക്തികളുടെ Regist ദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതേ ആളുകൾ, ധനപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് ഓപ്പറേഷൻ പെർമിറ്റുകൾ, നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഇഷ്യു എന്നിവ ചെയ്യുന്ന അതേ ആളുകൾ. പാസ്‌പോർട്ടുകൾ മുതലായവ.

തീർച്ചയായും, ഇത് മാനദണ്ഡമാക്കുന്നതിന് പൊതു നയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പോലെ, നോട്ടറി സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ രജിസ്ട്രാറെ നിർബന്ധിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ബന്ധങ്ങൾ. അതിനാൽ വ്യക്തിയുടെ അടിത്തറ മരിയ ആൽബെർട്ടിന പെരേര ഗോമെസും അവളുടെ മരിയ ആൽബർട്ടിന പെരേര ഡി മെൻഡോസ എന്ന നോട്ടറിയും ആണെങ്കിൽപ്പോലും, അവർ അപരനാമങ്ങളുടെ ഏകീകരണത്തിനോ മാനേജ്മെന്റിനോ ഒരു നടപടിക്രമവും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

നികുതി നിരക്കുകൾ വീഴുന്ന അതേ ആസ്തികൾ, പെർമിറ്റുകൾ അടങ്ങിയവ, ഉപയോഗ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേടുന്നവ തുടങ്ങിയവ.

അതിനാൽ, ഒരു കേന്ദ്ര ഇടപാട് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത്, പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രിയുടെയും കാഡസ്ട്രെയുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ, നിയമവിധേയമാക്കൽ എന്നിവയിൽ ഒരു ഉപയോക്താവ് കൂടി. മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ റോളുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്, പ്ലാനിംഗ്, കളക്ഷൻ, സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ഡവലപ്മെന്റ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മുതലായവ.

ഒരു ദ്വീപിനുപുറമെ, ഇടപാട് പ്രക്രിയകളുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി ലാൻഡ് രജിസ്ട്രി മാറുന്നു. നോട്ടറിയിലോ ബാങ്കിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ ശീർഷകം നൽകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ഥാപനത്തിലോ ആണെങ്കിൽ, നടപടിക്രമം എവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നത് പ്രശ്നമല്ല, രജിസ്ട്രി + കാഡസ്ട്രെ അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു:

ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു പാലം നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ, രജിസ്ട്രി അത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പൊതു അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു; ഡിസൈൻ ലെവലിലുള്ള ഈ ഒബ്‌ജക്റ്റിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഐഡന്റിഫയർ ലഭിക്കുന്നു, കാർട്ടോഗ്രാഫിക് രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ഭൂപ്രദേശം മോഡൽ, ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകൾ, ഉപയോഗ സന്ദർഭം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബജറ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി പൊതു നിക്ഷേപ സംവിധാനത്തിൽ ഇതേ വസ്‌തു തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരിക്കൽ 500 മീറ്റർ ബഫർ നിർമ്മിച്ചാൽ അത് സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളിലും നദീതീര മേഖലയിലും പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടിയന്തര പാഴ്സലുകളെ ബാധിക്കുന്നു. അഗ്രഗേറ്റുകൾ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് പെർമിറ്റ് നൽകുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് താഴേയ്‌ക്ക്. അവസാനമായി, പണി പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ആനുകാലിക പരിപാലന ചക്രം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഇത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ഇളവിലാണ് നൽകുന്നത്.

എന്നാൽ എല്ലാ ഡാറ്റയും പൊതുവായ ഡാറ്റ പങ്കിടുന്ന ഒരു റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. രജിസ്ട്രി / കാഡസ്ട്രെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സേവനം മാത്രമേ തുറന്നുകാട്ടുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ അതിനുപകരം അയൽവാസികളെ ബാധിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

അങ്ങനെ, ഓരോ സ്ഥാപനവും അതിന്റെ പ്രത്യേക തലത്തിൽ അതിന്റെ പങ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നു, സേവനത്തിലെ കാര്യക്ഷമതയും വികസനത്തിന്റെ ഉന്നമനവും കൈവരിക്കുന്നു, ഇത് പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന് കാരണമാകുന്നത്, ചെലവുകളും ഇടപാട് സമയങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയും മറ്റ് വിഭവങ്ങളും പോലുള്ള വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ഘടകം.

cadastral registry ladm

പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രി പിന്തുടരുന്ന റോളുകൾ, കഴിവുകൾ, തത്വങ്ങൾ എന്നിവ മാറ്റുന്നതിനെ ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മറിച്ച്, ഇത് ഒരു യൂണിഫൈഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് റെക്കോർഡിലേക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ കാഡസ്ട്രെ ഒരു റെക്കോർഡ് കൂടിയാണ്, അത് റിയൽ ഫോളിയോ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ലിങ്കുചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പേഷ്യൽ_യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഒരു രജിസ്ട്രിയും ഭൂവിനിയോഗ ചട്ടങ്ങളും, ഒരു രജിസ്ട്രിയും പ്ലസ് വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ, ഷിപ്പിംഗ് മുതലായവ എങ്ങനെ.

സേവന അധിഷ്ഠിത വാസ്തുവിദ്യ

വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഇത് വിചിത്രമല്ലെങ്കിലും ഈ നിലയിലെത്താൻ രാജ്യത്തിന്റെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് ആവശ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഓരോ ദിവസവും അത് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതലയിലാണ്, മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ, പൊതുഭരണത്തെ അവർ കാണുന്ന വലിയ കമ്പനികൾക്ക് സമാനമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ കാണുന്നു. ഉത്പാദനം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, വിതരണം, ഇൻവെന്ററി, കയറ്റുമതി, ഇൻവോയ്സുകൾ, അക്ക ing ണ്ടിംഗ് എന്നിവയുള്ള ഒരു മോഡുലാർ ഫാബ്രിക് ആയി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ കാണുന്നിടത്ത് മോഡലുകൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണിത്; വലുപ്പവും നിയന്ത്രണ അധികാരങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇആർ‌പി-തരം മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കുള്ള പരമ്പരാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഇത്രയധികം വിജയിച്ചത്.

cadastral registry ladmഎന്നാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതുപോലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഇത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സംഭവവികാസങ്ങളും ക്ലയന്റ്-സെർവർ സ്കീമുകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കരുതാനാവില്ല. പകരം, സേവനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൾട്ടി ലെയർ ആർക്കിടെക്ചറുകളുടെ പ്രയോഗം ഇതിന് ആവശ്യമാണ്, അവിടെ അവതരണ പാളികളുടെ വികസനം ബിസിനസ്സ് ലോജിക്കിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് മോഡലിംഗ്, നൊട്ടേഷൻ (ബിപിഎംഎൻ 2.0) പോലുള്ള ഭാഷകളിലെ പ്രോസസ്സിംഗ് എഞ്ചിനുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. . ഈ രീതിയിൽ, ഒരു പണയത്തിന്റെ ഭരണഘടന പോലുള്ള ലളിതമായ പ്രക്രിയകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ വ്യക്തിഗതമാക്കൽ പോലുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ പ്രക്രിയകൾ, ഓരോ സേവനവും വെവ്വേറെ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് ടാസ്‌ക് അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ, എന്റിറ്റികൾ, യൂട്ടിലിറ്റികൾ എന്നിങ്ങനെ വിഘടിപ്പിക്കാം. പൊതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് അവയെ ക്രമീകരിക്കുക.

സേവന അധിഷ്ഠിത ആർക്കിടെക്ചറുകൾ വലിയ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ജീവിതവും പരിപാലനവും സുഗമമാക്കുന്നു, അതേസമയം ഉപയോക്താക്കളെ അവർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായി മാത്രം ചെയ്യുന്നു; അവർ എവിടെയാണെങ്കിലും, ജി‌ഐ‌എസ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ ഒരു സ്വത്ത് വിച്ഛേദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു, അതിന്റെ ജ്യാമിതിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാത്ത ഒരു ഫോളിയോ റിയൽ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റിന്റെ അവകാശങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഫ്രണ്ട്-ബാക്ക് ഓഫീസ് പോലുള്ള സ്കീമുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളല്ല, കാരണം സിസ്റ്റം അതിൽ ഏറ്റവും കുറവാണ്; ഉപഭോക്തൃ സേവനം പ്രോസസ്സിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു സേവനത്തിലേക്ക് അവതരണ വിൻഡോ ജോടിയാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.

LADM ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ലളിതം:

ലോംഗ് ലൈവ് മോഡലിംഗ്!

അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ സർവേയർമാർക്കും ജിയോമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും അടിയന്തിര വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്ന് മോഡലുകൾ മനസിലാക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്. ഡവലപ്പറോട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട അത്തരം ഒരു പ്രത്യേക വശത്തിനായി സെമാന്റിക്‌സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുവദിക്കുന്നു: ഐ‌എസ്ഒ: 19152 പ്രയോഗിക്കുക. ഇത് വളരെ ലളിതമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്, നമ്മുടെ നോട്ടറിമാരും ദുരന്തക്കാരും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളാകുമ്പോൾ.

പുസിക്ക് വേണ്ടി ...

ഇന്നത്തെ തിരിച്ചെടുക്കാനാവാത്ത അറിവിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി ഞാൻ മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രചോദന പട്ടികയുടെ രസകരമായ വെല്ലുവിളി. സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രകോപിപ്പിച്ച വികാരം സ്ഥാപനപരമായ പങ്കിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് ക്ഷമയോടെയിരിക്കണം, അത് കൂടാതെ അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല.

ദിവസാവസാനം, ലേഖനം സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു -ഇന്ന്-. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ, 11 വർഷം മുമ്പ് ഒരു പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടി നിയമം തയ്യാറാക്കേണ്ടിവന്നപ്പോൾ, അതേ കമാൻഡ് ലൈനിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ഥാപനം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കാഡസ്ട്രെ, രജിസ്ട്രി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക്. വ്യത്യസ്ത ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ - അതെ - അവർ വ്യത്യസ്തരായിത്തീർന്നതിനാൽ; എന്നാൽ നിങ്ങൾ അയൽക്കാരന്റെ നല്ല രീതികൾ കാണുകയും കാര്യങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് കാണാൻ പ്രചോദനത്തിന്റെ നല്ലൊരു സിഗാർ വലിക്കുകയും വേണം. അഭിനയിക്കാനുള്ള ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവസരം എപ്പോൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല.

സ്ഥാപന മോഡലുകൾ സാവധാനത്തിൽ വികസിക്കുന്നു, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സമ്മർദ്ദം ഒരിക്കലും ആ വേഗത നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആ സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സ്ഥാപനപരമായ കാലതാമസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ ഏകദേശം 8 വർഷമെടുക്കുമെങ്കിലും, 30 വർഷത്തിനുള്ളിൽ, സാങ്കേതിക കാലതാമസം എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയാണ്.

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

വൺ അഭിപ്രായം

  1. എന്തൊരു മികച്ച ലേഖനം, ഞാൻ ഇതിനകം എല്ലാറ്റിന്റെയും ഗിയറിനായി തിരയുകയായിരുന്നു !!! കൊള്ളാം!

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ