പരിവർത്തന Coordinates


ജിയോഫുമാദാസ് ഡ .ൺ‌ലോഡിനായി ലഭ്യമായ ചില വിഭവങ്ങൾ ഇവയാണ്. യുടിഎം കോർഡിനേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്ര, ബെയറിംഗുകൾ, എക്സൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഗ്രികളിലേക്കുള്ള കൺവെർട്ടർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഡൗൺലോഡിനായി അവർക്ക് പ്രതീകാത്മക സംഭാവന ആവശ്യമാണ്.

 


 


utm കാൽക്കുലേറ്റർ

ജിയോഗ്രാഫിക് കോർഡിനേറ്റുകളെ യുടിഎം കോർഡിനേറ്റുകളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക

ഈ Excel ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി, മിനിറ്റ്, സെക്കൻഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിശാസ്ത്ര ഫോർമാറ്റ് കോർഡിനേറ്റുകളെ യുടിഎം കോർഡിനേറ്റുകളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാണുക ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

[paiddownloads id=”2″] നിങ്ങൾക്ക് PayPal ഇല്ലെങ്കിൽ,

നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാം  ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേപാൽ.

 

 


 


ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ utm കോർഡിനേറ്റ് കൺവെർട്ടർ

-UTMTM കോർഡിനേറ്റ് കൺവെർട്ടർ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ

ഈ Excel ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യുടിഎം കോർഡിനേറ്റുകളെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കോർഡിനേറ്റുകളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാണുക ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

 

[paiddownloads id=”1″] നിങ്ങൾക്ക് PayPal ഇല്ലെങ്കിൽ,

നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാം  ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേപാൽ.

 


 


 - ഡിഗ്രികളെ ദശാംശത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക

കൺവെർട്ടർ ഡിഗ്രികളെ ദശാംശത്തിലേക്ക് ഏകോപിപ്പിക്കുക ഈ Excel ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കോർഡിനേറ്റുകളെ ഡിഗ്രി-മിനിറ്റ്-സെക്കൻഡ് ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് ദശാംശത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാണുക ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

[paiddownloadsid=”5″]

 

നിങ്ങൾക്ക് പേപാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ,

നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാം  ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേപാൽ.

 

 


 


 

- ഡിഗ്രി ലേക്കുള്ള ഡെസിമൽ ഡിഗ്രികൾ മാറ്റുക - മിനിറ്റ് - സെക്കൻഡ്

ഡിഗ്രികളും, എക്സ്ട്രാ കോർഡിനേറ്റുകളും

ഈ Excel ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കോർഡിനേറ്റുകളെ ദശാംശ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി-മിനിറ്റ്-സെക്കൻഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഇത് ഒരു യുടിഎം കോർഡിനേറ്റ് കൺവെർട്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഓട്ടോകാഡിലെ പോയിന്റുകളും പോളിഗോണും വരയ്ക്കുന്നതിന് സംയോജനം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കാണുക ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

[paiddownloads id=”9″] നിങ്ങൾക്ക് PayPal ഇല്ലെങ്കിൽ,

നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേപാൽ.

 


 


- Google Earth ലേക്ക് അയയ്‌ക്കാൻ UTM കോർഡിനേറ്റുകൾ

utm google Earth ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സലിന് യുടിഎം കോർഡിനേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഫയൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

കാണുക ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

[paiddownloads id=”8″] നിങ്ങൾക്ക് PayPal ഇല്ലെങ്കിൽ,

നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേപാൽ.

 

 

 


 


 - ഗൂഗിൾ എർത്തിലേക്കുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കോർഡിനേറ്റുകൾ

ലാറ്റ്‌ലോൺ ടു ഗൂഗിൾ ഇയർ ഈ ടെംപ്ലേറ്റിനൊപ്പം എക്സൽ ഭൂമിശാസ്ത്ര രൂപകൽപ്പനയിൽ (lat / long) കോർഡിനേറ്റുകളിൽ നിന്ന് kml ഫയൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു ഫോട്ടോ നിർവചിക്കാനുള്ള കഴിവ്, പോയിന്റിലെ വിവരണാത്മക ഉള്ളടക്കം, ഒരു ബാഹ്യ ഹൈപ്പർലിങ്ക് എന്നിവ ഫോർമാറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കാണുക ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

[paiddownloadsid=”6″]

നിങ്ങൾക്ക് പേപാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ,

നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേപാൽ.

 


 


 - ഓട്ടോകാഡിലേക്കുള്ള ദിശകളും ദൂരവും

ഓട്ടോകാഡിലേക്കുള്ള ദിശകൾ കടക്കുക ഈ ടെംപ്ലേറ്റിനൊപ്പം ഓട്ടോകാർഡിൽ ഒരു പോളിഗൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു ടേബിളിൻറെ ടേബിളിൽ നിന്നും Excel ൽ ഉള്ള ദൂരങ്ങളിൽ നിന്നും.

 

ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കാണുക.

[paiddownloadsid=”4″]

നിങ്ങൾക്ക് പേപാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ,

നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേപാൽ.

 


 


- ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കോർഡിനേറ്റുകളെ ദശാംശ ഡിഗ്രികളുടെ രൂപത്തിൽ (ലാറ്റ്, ലോംഗ്, ആൾട്ട്) യുടിഎം കോർഡിനേറ്റുകളായി എക്സ്, വൈ രൂപത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുക.

ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു Google Earth ഫയലിൽ നിന്ന് kml രൂപത്തിൽ Excel ൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് പിന്നീട് UTM കോർഡിനേറ്റുകളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് ഓട്ടോകാഡിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ട്.

കാണുക ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാം പേപാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്.

 

 


 


 - UTM അല്ലെങ്കിൽ Rumbos ഉം മൈക്രോസ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ദൂരം

മൈക്രോസ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ദിശകൾ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സൽ മുതൽ മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ വരെ, ബെയറിംഗുകളുടെയും ദൂരങ്ങളുടെയും ഒരു ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്, വൈ, ഇസെഡ് രൂപത്തിലുള്ള യുടിഎം കോർഡിനേറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും.

കാണുക ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേപാൽ.

 

 

 


 


ദിശകൾ -UTMTM കോർഡിനേറ്റ് പരിവർത്തനം

ഒരു റംബോസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഈ ടെംപ്ലേറ്റിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സൽ കോർഡിനേറ്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒരു കോളം ചാർട്ട് എക്സൽ ടേബിളിൽ നിർമ്മിക്കാം.

കാണുക ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

[paiddownloadsid=”3″]

നിങ്ങൾക്ക് പേപാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ,

നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേപാൽ.


 


 UTM 1 മെഷ്: 50.000

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇലകളുടെ മെഷ് 1: UTM WGS50,000- ലെ 84.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ