ചേർക്കുക

AutoCAD ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക - വിഭാഗം 2

5.2.1 സഹായ ലൈനുകളും കിരണങ്ങളും

സഹായ രേഖകൾ‌, പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഡ്രോയിംഗുകൾ‌ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്ക്രീനിൽ‌ ഗൈഡുകളായി വർ‌ത്തിക്കാൻ‌ കഴിയും, പക്ഷേ അവയിൽ‌ ഉൾ‌പ്പെടാൻ‌ കഴിയില്ല കാരണം അവ ഡ്രോയിംഗ് ഏരിയയിലുടനീളം അനന്തമായി വ്യാപിക്കുന്നു.
തിരശ്ചീന അല്ലെങ്കിൽ ലംബ സഹായ ലൈനുകൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്ക് ആംഗിൾ പോലുള്ള മറ്റ് ഡാറ്റ ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ ചില സഹായ ലൈനുകൾ സൃഷ്ടിച്ച വീഡിയോ നോക്കാം.

കിരണങ്ങളും സഹായരേഖകളാണെങ്കിലും അവയുടെ ഒരറ്റത്ത് മാത്രം അനന്തമാണ്. ഒരു ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒന്നിലധികം കിരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഓട്ടോകാഡിന്റെ മുൻ പതിപ്പുകളിൽ സാക്ഷി ലൈനുകളും കിരണങ്ങളും പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നു. 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന "Object Snap" പോലുള്ള മറ്റ് രീതികളുടെ ഉപയോഗം അതിന്റെ ഉപയോഗം ഏറെക്കുറെ അനാവശ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

5.2.2 നിരവധി ലൈനുകൾ

അവസാനമായി, ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ നടപടിക്രമം ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച മറ്റൊരു തരം വരികളുണ്ട്, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്നിലധികം വരികളെക്കുറിച്ചാണ്, അവ സമാന്തര വരികളാണ്, ഒരേസമയം വരയ്ക്കുന്നു. വരച്ച സമാന്തര വരികളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വരിയുടെ രീതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുവെ വരികളുടെ ശൈലികളുടെ നിർണ്ണയവും ക്രമീകരണവും ഒന്നിലധികം വരികളുടെ ശൈലികളും എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് അധ്യായത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വരികൾ എഡിറ്റുചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം, അത് ഞങ്ങൾ 7 അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. അതിനാൽ, തൽക്കാലം ഒന്നിലധികം വരികൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

5.3 ദീർഘചതുരങ്ങൾ

ഒരു ദീർഘചതുരം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും കോണുകളുടെ പോയിന്റും തുടർന്ന് എതിർ മൂലയുടെ പോയിന്റുമാണ്. കമാൻഡ് വിൻഡോയിൽ കാണാവുന്നതും ആദ്യ പോയിന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുമായ അധിക ഓപ്ഷനുകൾ ഇവയാണ്:

a) ചേംഫർ: ദീർഘചതുരത്തിന്റെ കോണുകളിലേക്കുള്ള ഒരു മുറിയാണ് ചേംഫർ (സാധാരണയായി, ഒരു ശീർഷകം രൂപപ്പെടുന്ന ഏത് ജോഡി ലൈനുകളിലും ഒരു ചേംഫർ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, അത് പിന്നീട് കാണാം). നമ്മൾ "C" എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ആദ്യത്തെ കോണിന്റെ പോയിന്റിന് പകരം, ഓട്ടോകാഡ് നമ്മോട് ആദ്യ വരിയുടെ ചേംഫർ ദൂരവും രണ്ടാമത്തേതിന്റെ ദൂരവും ചോദിക്കുന്നു.
b) ഫില്ലറ്റ്: ഫില്ലറ്റ് ഓപ്ഷൻ ദീർഘചതുരത്തിന്റെ കോണുകൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു (അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു ആർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു). നമ്മൾ M സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ദീർഘചതുരത്തിന്റെ കോണുകൾ "ചുറ്റും" ചെയ്യുന്ന ആർക്കിന്റെ ആരം ഓട്ടോകാഡ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
c) എലവേഷൻ, ആൾട്ട്-ഒബ്ജക്റ്റ്: ഈ കമാൻഡുകൾ ത്രിമാന ഡ്രോയിംഗുമായി കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അവ അനുബന്ധ വിഭാഗത്തിൽ പഠിക്കും. ഇസഡ് അക്ഷത്തിൽ ദീർഘചതുരത്തിന്റെ ഉയർച്ചയുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ എലവേഷൻ അനുവദിക്കുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നേറാം.ഓബ്ജക്റ്റിന് ഒരു എക്സ്ട്രൂഷൻ മൂല്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ ആൾട്ട്-ഒബ്ജക്റ്റ് ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2D കാഴ്‌ചയിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും കാണാൻ കഴിയില്ല, ഇതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു 3D കാഴ്‌ചയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
d) കനം: ദീർഘചതുരത്തിലേക്ക് ഒരു വരി കനം നിർവചിക്കാൻ ഈ ഓപ്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പിന്നീട് ഈ വിഷയം വിശദീകരിക്കുകയും ഡ്രോയിംഗുകളുടെ ഓർഗനൈസേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള വിഭാഗത്തിൽ, ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ വ്യക്തിഗതമായി വരി കനം പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കാനും എന്നാൽ അവയെ ലെയറുകളാൽ ക്രമീകരിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം ഞങ്ങൾ കാണും.
ഈ ഓപ്‌ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദീർഘചതുരങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

എന്നിരുന്നാലും, ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഓട്ടോകാഡ് ആദ്യ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തികച്ചും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ദീർഘചതുരത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി പുതിയ ഓപ്ഷനുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത ഞങ്ങൾ അവഗണിച്ചു. മുമ്പത്തെ ഓപ്ഷനുകൾ പോലെ ഞങ്ങൾ ആ ഓപ്ഷനുകൾ പട്ടികപ്പെടുത്താം.

a) ഏരിയ: ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് സ്ഥാപിച്ച് "aRea" തിരഞ്ഞെടുത്ത്, ഒരു പിശക് അമർത്തിയാൽ, ദീർഘചതുരത്തിന് ഒരു ഏരിയ മൂല്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അതിനുശേഷം Autocad ദീർഘചതുരത്തിന്റെ നീളത്തിന്റെയോ വീതിയുടെയോ ദൂരം അഭ്യർത്ഥിക്കും . രണ്ട് മൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച്, ഓട്ടോകാഡ് മറ്റൊന്ന് കണക്കാക്കും, അങ്ങനെ ദീർഘചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം സൂചിപ്പിച്ച ഒന്നിന് തുല്യമായിരിക്കും.
b) അളവുകൾ: ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, വീതി (തിരശ്ചീന അളവ്), നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന നീളത്തിന്റെ (ലംബ അളവ്) മൂല്യം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ദീർഘചതുരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
e) ഭ്രമണം: ദീർഘചതുരത്തിന്റെ ആദ്യ പോയിന്റ് ഈ ഓപ്‌ഷനോടൊപ്പം സ്ഥാപിതമായ ഒരു കോണിന്റെ ശീർഷകമായി മാറുന്നു, ഇത് ദീർഘചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ ചെരിവ് നിർണ്ണയിക്കും, അവശേഷിക്കുന്നത് മറ്റ് പോയിന്റ് സൂചിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക മുമ്പത്തെ ഓപ്‌ഷനുകൾ‌ക്കൊപ്പം ഇത് സംയോജിപ്പിക്കാൻ‌ കഴിയും.

മുമ്പത്തെ പേജ് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13അടുത്ത പേജ്

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ