ചേർക്കുക

AutoCAD ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക - വിഭാഗം 2

അധ്യായം 5: അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ജ്യാമിതി

സങ്കീർണ്ണമായ ഡ്രോയിംഗ് എല്ലായ്പ്പോഴും ലളിതമായ ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. ലൈനുകൾ, സർക്കിളുകൾ, ആർക്കുകൾ മുതലായവയുടെ സംയോജനം ഫലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, കുറഞ്ഞത് ദ്വിമാന ഡ്രോയിംഗ് (2D) ഫീൽഡിലെങ്കിലും. എന്നാൽ ഈ ലളിതമായ രൂപങ്ങളുടെ കൃത്യമായ നിർമ്മാണം ഈ വസ്തുക്കളുടെ ജ്യാമിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതായത്, അവ വരയ്ക്കുന്നതിന് എന്ത് വിവരമാണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിയുക. കൂടാതെ, അവ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കമാൻഡുകളും അവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനുകളും പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കും.

എൺപത് പോയിന്റുകൾ

വരയ്‌ക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രാഥമിക വസ്‌തു പോയിന്റാണ്. ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്, അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇത് മതിയാകും, പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡ്രോയിംഗുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും, മറ്റ് വസ്തുക്കൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവ പലപ്പോഴും വലിയ സഹായമാണ്, അതായത് ലൈനുകൾ, സ്പ്ലൈനുകൾ എന്നിവ. ഒരു ഡ്രോയിംഗിലെ പോയിന്റുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ ഓട്ടോകാഡിൽ സാധ്യമാണെന്നും ഞങ്ങൾ ഓർക്കണം.

പിന്നീട്, ഇതേ അധ്യായത്തിൽ, പോയിന്റുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മടങ്ങും, മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരയ്ക്കുക, ഗ്രാജുവേറ്റ്, ഡിവിഡ് കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച്.

X ലൈൻസ്

ലാളിത്യത്തിലെ അടുത്ത ഒബ്‌ജക്റ്റ് ലൈനാണ്. ഇത് വരയ്‌ക്കുന്നതിന്, ആരംഭ പോയിന്റും അവസാന പോയിന്റും നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, എന്നിരുന്നാലും മുമ്പത്തെ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്‌മെന്റുകൾ ചേർക്കാൻ ഓട്ടോകാഡ് ലൈൻ കമാൻഡ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിരവധി സെഗ്‌മെന്റുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യത്തേതിന്റെ അവസാന പോയിന്റിൽ ചേരാനും ചിത്രം അടയ്‌ക്കാനും കഴിയും. ഇംഗ്ലീഷിൽ, കമാൻഡ് LINE എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

ഇപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റുകളുടെ ഇനിപ്പറയുന്ന ശ്രേണി വരയ്‌ക്കാം.

കമാൻഡ്: ലൈൻ

ആദ്യ പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക: 0.5,2.5
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [പഴയപടിയാക്കുക]: 2.598 60 <XNUMX
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [പഴയപടിയാക്കുക]: 2.5,4.75
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: @ .5 <270
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: @ 1.25 <0
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: @ .5 <90
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: 4.75,4.75
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: @ .5 <270
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: @ 1.25 <0
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: @ 0, .5
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: 6.701,4.75
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: 8,2.5
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: 6.701, .25
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: 6, .25
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: @ 0, .5
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: X -1.25,0
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: @ 0, -0.5
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: X -1,0
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: N0,0.5
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: 2.5,0.75
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: @ 0, -0.5
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: 1.799,0.25
അടുത്ത പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ [അടയ്ക്കുക / പഴയപടിയാക്കുക]: സി

വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കോർഡിനേറ്റുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഇത് അപൂർവമായിരിക്കും എന്ന് വ്യക്തം. ഡ്രോയിംഗിന്റെ യഥാർത്ഥ പരിശീലനം ആപേക്ഷിക കോർഡിനേറ്റുകളും (കാർട്ടീഷ്യൻ, പോളാർ) ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് റഫറൻസുകളും മറ്റ് ഡ്രോയിംഗ് ടൂളുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകം വരച്ച മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നം, ഒരു പുതിയ ലൈൻ സെഗ്‌മെന്റ് വരയ്‌ക്കുന്നതിന് അടുത്ത പോയിന്റ് നിർണ്ണയിക്കാൻ Autocad അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, കൂടാതെ നമുക്ക് സ്‌ക്രീനിൽ ഒരു "ക്ലിക്ക്" ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ആപേക്ഷിക കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചില ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികരിക്കാം എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പോയിന്റിന് പകരം "unDo" എന്നതിന് "H" എന്ന അക്ഷരം ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ Autocad അവസാന വരി സെഗ്മെന്റ് ഇല്ലാതാക്കും. മറുവശത്ത്, "C" ("അടയ്ക്കുക") എന്ന അക്ഷരം അവസാനത്തെ വരി സെഗ്‌മെന്റിൽ ആദ്യഭാഗവുമായി ചേരുന്നു, ഞങ്ങൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ലൈൻ സെഗ്‌മെന്റുകൾ വരച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷൻ അതിന്റെ ഓപ്ഷനുകളിൽ ദൃശ്യമാകും.

മുമ്പത്തെ പേജ് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13അടുത്ത പേജ്

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ