ഒരു പ്രസിദ്ധ പ്രസിദ്ധീകരണമായ സോഷ്യൽ അർബൻ മാപ്പുകൾ

വികസനത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യാപ്തിയും പൗരന്മാരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓരോ രാജ്യവും അതിന്റെ ആസൂത്രണത്തിന് ഉത്തരവിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, രണ്ടാം പതിപ്പ് വരുന്നു, അതിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ അപേക്ഷാ സിഡി നഗര സോഷ്യൽ മാപ്പുകൾ. ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ നഗരങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ച മാതൃകകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നഗര സ്ഥലത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ സാമൂഹിക-സ്പേഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള നിലവിലെ സാധ്യതകൾ ഇതിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നു.
ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം രസകരമാണ്, കാരണം സാമൂഹ്യ മേഖലയിലെ പ്രൊഫഷണലുകൾ, ഒരു അമൂർത്തമായ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് മാതൃകാ സമന്വയവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന, ഗുണപരമായ വശങ്ങളിൽ, അവരെ ഗണിതശാസ്ത്ര രീതികളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ ജിയോസ്പേഷ്യൽ വിഷയം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് ഇത്. അവ സ്ഥലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
ഭൂമിശാസ്ത്രരംഗത്ത് വികസിപ്പിച്ച ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്പേഷ്യൽ വിശകലനത്തിന്റെ രീതി നിലവിലെ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ് - പ്രധാനമായും ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് (ജിഐഎസ്), സ്പേസ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ ( SADE) - അതിനാൽ, ഫലങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് ഒരു പ്രധാന സൈദ്ധാന്തിക-രീതിശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം ആവശ്യമാണ്.
നഗര മാപ്പുകൾ
പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വേർതിരിക്കൽ, സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റയുടെ പര്യവേക്ഷണ വിശകലനം, സ്പേഷ്യൽ ഓട്ടോകോറലേഷന്റെ വിശകലനം, പരസ്പര ബന്ധ വിശകലനം, ഏകതാനമായ പ്രദേശങ്ങൾ (സ്പേഷ്യൽ ടൈപ്പോളജികൾ) എന്നിവ നേടുന്നതിനുള്ള സൂചികകളുടെ കണക്കുകൂട്ടലിലൂടെ സാമൂഹിക-സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റയുടെ ചികിത്സ ശരാശരി സൂചിക മൂല്യം, ലിങ്കേജ് വിശകലനം, ഫാക്ടർ വിശകലനം, ക്ലസ്റ്റർ വിശകലനം എന്നിവ വ്യത്യസ്ത കേസ് പഠനങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു.
വിശകലനം ചെയ്ത സിദ്ധാന്തങ്ങളും അവയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള രീതികളും അർജന്റീനയിലെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വലുപ്പമുള്ള നിരവധി നഗരങ്ങളിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് (ബഹിയ ബ്ലാങ്ക, ലുജാൻ, മാർ ഡെൽ പ്ലാറ്റ, മെൻഡോസ, ന്യൂക്വിൻ, പോസദാസ്, റെസിസ്റ്റൻസിയ, സാന്താ ഫെ, സാൻ ജുവാൻ, സാൻ മിഗുവൽ ഡി ടുക്കുമൻ, സാൻ സാൽ‌വദോർ ഡി ജുജുയി, ടാൻ‌ഡിൽ‌, ട്രെലെവ്) ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ വലിയ നഗരങ്ങളും (ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ്, മെക്സിക്കോ സിറ്റി, സാന്റിയാഗോ ഡി ചിലി, സാൻ പാബ്ലോ) എന്നിവ സമന്വയത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി അനുഭവസമ്പന്നമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു: നഗരത്തിന്റെ ആശയപരമായ-സ്പേഷ്യൽ മോഡൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ.
ഓരോ നഗരത്തിന്റെയും ഗ്രാഹ്യത്തിലും സാമൂഹിക-സ്പേഷ്യൽ ആസൂത്രണത്തിലും മുന്നേറുമ്പോൾ നഗര സാമൂഹിക മാപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളായി മാറുന്നതെന്ന് പുസ്തകം കാണിക്കുന്നു.

അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ രചയിതാക്കൾ:

സൂസാന അനിയാസ്, ക്ലോഡിയ എ. ബാക്‍സെൻഡേൽ, ഗുസ്താവോ ഡി. സാന്റിയാഗോ ലിനാരസ്, പട്രീഷ്യ ഐ. ലൂസെറോ, മരിയാന മാർക്കോസ്, അനാബൽ എം. മിഗ്നോൺ, റെയ്‌നാൽഡോ പോൾ പെരെസ് മച്ചാഡോ, ജുവാൻ ജെ. നടേര റിവാസ്, മരിയ ബെലൻ പ്രീറ്റോ, ലിലിയാന റാമെറസ്, വയലറ്റ എസ്. വെലാസ്‌ക്വസും ലിജിയ ബറോസോയും.

അപ്ലിക്കേഷൻ സിഡി കോർഡിനേറ്റർമാർ:

മരിയാന മാർക്കോസും ഗുസ്താവോ ബുസായിയും

അർബൻ സോഷ്യൽ മാപ്പുകളുടെ ഉള്ളടക്കം

ആമുഖം പ്രൊഫ. ഡോ. ആക്സൽ ബോർസ്‌ഡോർഫ് (ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ജിയോഗ്രഫി, യൂണിവേഴ്സിറ്റേറ്റ് ഇൻ‌സ്ബ്രൂക്ക്)

ഭാഗം I. നഗര സാമൂഹിക-സ്പേഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക വശങ്ങൾ

അധ്യായം 1: മാതൃകകൾ

അധ്യായം 2: നഗര മോഡലുകൾ

ഭാഗം II ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്പേഷ്യൽ വിശകലനത്തിന്റെ രീതി

അധ്യായം 3: ഡാറ്റ, കാർട്ടോഗ്രഫി, സൂചികകൾ

അധ്യായം 4: അസോസിയേഷനുകൾ

അധ്യായം 5: വർഗ്ഗീകരണം

അധ്യായം 6: മൾട്ടിവാരിയേറ്റ് സ്പേഷ്യൽ വിശകലനം

ഭാഗം III നഗര സാമൂഹിക-സ്പേഷ്യൽ സാഹചര്യത്തിലേക്കും മാതൃകാപരമായ ലക്ഷണങ്ങളിലേക്കുമുള്ള അപേക്ഷ

അധ്യായം 7: ആപ്ലിക്കേഷൻ സിന്തസിസ് (അർജന്റീനയുടെ 13 ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള നഗരങ്ങൾ / ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ 4 വലിയ നഗരങ്ങൾ)

അധ്യായം 8: ആശയപരമായ-സ്പേഷ്യൽ മോഡൽ

ഭാഗം IV. അന്തിമ പരിഗണനകൾ

അധ്യായം 9: നഗര സോഷ്യൽ മാപ്പുകൾ, സിന്തസിസ് രീതിശാസ്ത്രം-ഓപ്പറേറ്റീവ്

ബിബ്ലിയോഗ്രഫി

സിഡി അപ്ലിക്കേഷനുകൾ (കോർഡിനേറ്റർമാർ: മരിയാന മാർക്കോസ്, ഗുസ്താവോ ബുസായ്)

പുസ്തകം എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം: എഡിറ്റോറിയൽ സ്ഥലം

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.