ഗ്വ്സിഗ്

ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ബദൽ ആയി gvSIG ഉപയോഗിക്കുന്നു

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ