ചദസ്ത്രെഫീച്ചർ ചെയ്തഎന്റെ എഗെഒമതെസ്ഭൂമി മാനേജ്മെന്റ്

ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ലദ്മ്

ഞാൻ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പദ്ധതികൾ പല, ഞാൻ ലദ്മ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഫോക്ലോർ ഐ.എസ്.ഒ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിന്റെ സാങ്കേതിക യന്ത്രവൽക്കരണം അവസ്ഥയിലും നിന്നും അതിന്റെ സങ്കൽപ്പവും സ്കോപ്പ് വേർതിരിച്ചിരുന്ന ആ സാക്ഷ്യം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അത് എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാം.

മെറ്റാഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റിന്റെ (ഐ‌എസ്ഒ -19115) ഒരു ഉദാഹരണം, അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അളവുകൾക്കുമുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം (ഐ‌എസ്ഒ -19156) ആയതിനാൽ, എൽ‌ഡി‌എം ഒരു പരമ്പരാഗത ഐ‌എസ്ഒ മാനദണ്ഡമല്ലെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കണം. അവ ഒരു പ്രത്യേക അച്ചടക്കത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവ ഒന്നുതന്നെയാണ്, ഈ രണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ ഡൊമെയ്‌നുകളുടെയും ജിയോഫ്യൂംഡ് ഗവേഷണത്തിന്റെയും നല്ല വായനയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജിയോമാറ്റിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു ഉപയോക്താവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല; ആകെ സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഷേപ്പ് ഫയലുകൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വികിരണം ചെയ്യാമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം അറിയാമെങ്കിലും; ഒരു ഐ‌എസ്ഒ മാനദണ്ഡം എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാമെന്ന് അറിയാൻ പരിശീലനം എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യമാണ്.

ഒരു ISO സ്റ്റാൻഡേർഡിന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി (ബിസിനസ്സ്) പ്രാധാന്യം ആവശ്യമാണെന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ISO-19152 LADM എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്; കാരണം ഭൂവിനിയോഗങ്ങൾ വിശാലമായ മേഖലയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്, കുറച്ച് സർവകലാശാലകളിൽ ഇതുവരെ ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു.

യു‌എം‌എൽ പാക്കേജുകൾ, ക്ലാസുകൾ, സബ്ക്ലാസുകൾ എന്നിവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് LADM അറിയുന്നത്; യഥാർത്ഥ അവകാശ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സന്ദർഭം അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്; രജിസ്ട്രി ഭാഗത്തുനിന്നും കാഡസ്ട്രെ, കാർട്ടോഗ്രഫി, സ്വകാര്യ നിയമം, പൊതു നിയമം, നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ നിരക്കുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന്. ആർ‌ആർ‌ആറിലേക്ക് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എൻ‌ട്രി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതിനുപകരം, യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനകം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നതിന്, കഴിയുന്നത്ര ലളിതവും, സന്ദർഭത്തിനും ദേശീയ നിയമനിർമ്മാണത്തിനും അനുസൃതമായി അവർ നേടുന്ന നിബന്ധനകൾ മാനദണ്ഡമാക്കാൻ LADM ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ആർ‌ആർ‌ആർ‌ ഒരു നോട്ടറി വ്യാഖ്യാനിച്ച കക്ഷികളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഫലമാണ്, ഒരു കർമ്മത്തിൽ‌ കാവ്യാത്മകമായി പ്രോട്ടോക്കോൾ‌ ചെയ്‌ത ഒരു കാഡസ്ട്രൽ‌ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റിൽ‌ നിന്നും അയാൾ‌ക്ക് പകുതി മനസ്സിലായ വിവരങ്ങൾ‌ക്കൊപ്പം, സർ‌വേയർ‌ ഒരിക്കൽ‌ നടത്തിയ വ്യാഖ്യാനമാണിത് ഭ physical തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചതാണ്, കൂടാതെ, കഠിനമായ വ്യാഖ്യാനത്തിനും ആവശ്യകതകളുടെ മാനസിക ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിനും ശേഷം, ഒരു ഗുമസ്തൻ അത് പകർത്തിക്കൊടുക്കാൻ ഒരു ക്വാളിഫയർ ഉത്തരവിട്ടു, ഒടുവിൽ റെക്കോർഡറിലേക്ക് എത്താൻ, വീണ്ടും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട, ഗുമസ്തൻ എഴുതിയത്, ആരാണ് യോഗ്യതയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്, നോട്ടറിയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചവർ, പാർട്ടികളുടെ ഇച്ഛയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചവർ, ഒരു രജിസ്ട്രേഷനിലോ നിർദേശത്തിലോ പ്രവേശിക്കാൻ ... അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ചുമ തെറ്റായിരുന്നു!

2014 ൽ ബിയോണ്ട് കാറ്റാസ്ട്രോ 1994 ന്റെ ജിയോഫുമാഡോസ് പറഞ്ഞ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് മോഡലിംഗ്, അത് ഇന്ന് വളരെ സാധാരണമായിരിക്കും. അവർ സത്യസന്ധമായി ശരിയായിരുന്നു, മോഡലിംഗ് ശുദ്ധമായ സാമാന്യബുദ്ധിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും, ഇത് മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാമാന്യബുദ്ധിയാണെന്ന് അവർ മറന്നു. മോഡലിംഗ് ബിസിനസ്സ് പ്രൊഫഷണലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ചർച്ചാ വ്യായാമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: നോട്ടറി, സർവേയർ, ജിയോമാറ്റിസ്റ്റ്, സർവേയർ, റെക്കോർഡർ, അവർ അടിസ്ഥാന യു‌എം‌എൽ പഠിക്കണം; ഒപ്പം ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം മനസിലാക്കാൻ പടിയിറങ്ങേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോക്താക്കളും.

ഭൂമി മാനേജ്മെന്റിനു മനസ്സിലാക്കുക, പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമായി, സാർവത്രിക ശ്രദ്ധയും,

തത്വത്തിന്റെ ദേശീയ കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള അധികാരം കടന്നു നിയമം ഫലവത്തായില്ല വേണ്ടി പ്രവിശ്യകളെ കുറിച്ചുള്ള സമ്മതം തത്വം, നിയമം പെർമിറ്റ് പക്ഷം, തടയുന്നു വിഢ്ഢിത്തവും നിയന്ത്രണം ബാധ്യതയോ തരം സ്വയം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാർഥിക്കുന്നത്, ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗര്ഭാടവസ്ഥയില് നോട്ടീസ് പ്രചാര തത്വത്തിന്റെ നന്നായി ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താവിന് ഖനനം ഇളവു അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു പ്രദേശത്ത് അവരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, ഉപയോഗം, ജോലിക്കോ ബാധിക്കുന്നു എന്നു അറിയണമെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന, രജിസ്ട്രേഷൻ ശക്തികൾ അകറ്റുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയി ദേശത്തെയും പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വസ്തു സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഏത് രജിസ്ട്രേഷൻ തത്വം ഇനി ലദ്മ് നടത്തുന്ന നിയമങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു കവിത ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനവും പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നിയമപരമായ അര്ഹത നേടാൻ ഒരു ഒഴുക്ക് കൂടി കടന്ന് ... ഒപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ലോജിക്കൽ യു.എൽ.ൽ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന പ്ലാൻ ശാരീരിക ചുമ; നയങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, പ്രക്രിയകൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഒരു കവിയായി കണക്കാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

അറിവ്

ഐസിഡിഇയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലെ അഗസ്റ്റിൻ കോഡാസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എന്റെ അവതരണത്തിനും മധ്യ അമേരിക്കൻ രാജ്യത്ത് ഈ ആഴ്ചത്തെ എന്റെ എക്സിബിഷനും ശേഷം, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ കറുപ്പും വെളുപ്പും:

എങ്ങനെയാണ് LADM മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക?

ഇത് നടപ്പിലാക്കുക. ഇത് ഭാഗികമായി മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് യന്ത്രവൽക്കരിക്കുക, തീർച്ചയായും അതെ.

LADM നെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയാവുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ (ബിസിനസ്സ്) ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അത് ആവശ്യമാണോ?

അതെ എന്ന് മനസിലാക്കുക. ഇത് എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാം ... ആവശ്യമില്ല.

LADM സ്വീകരിക്കാതെ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനാവുമോ?

അതെ. പക്ഷേ…

LADM നടപ്പിലാക്കാൻ നിയമനിർമാണങ്ങളോ സ്ഥാപനപരമായോ മാറ്റമുണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

നമ്പർ

LADM ഒരു ISO ആയി മാറണോ?

അത്തരം വ്യത്യസ്‌തമായ ഉപകരണങ്ങൾ, കാഡാസ്‌ട്രെയുമായുള്ള രജിസ്ട്രി സംയോജനത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇന്ററോപ്പറബിളിറ്റിയുടെ ഉയർന്ന ചിലവ് എന്നിവ കണ്ടതിന് ശേഷം, ഇത് തീർച്ചയായും വളരെക്കാലം മുമ്പേ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബിസിനസ്സ് നിലനിർത്താൻ LADM സഹായിക്കുന്നു, അത് ഒരിക്കലും മാറില്ല, എന്നിരുന്നാലും ഓരോ 10 വർഷത്തിലും ഉപകരണം പുന ond ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

LADM മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

കാഡസ്ട്രെ 2014 ന് അപ്പുറം വായിക്കുക, കാഡസ്ട്രൽ നടപടിക്രമം മനസിലാക്കുക, നോട്ടറി നടപടിക്രമം മനസിലാക്കുക, രജിസ്ട്രി നടപടിക്രമം മനസിലാക്കുക, പ്രത്യേക ഭരണനിർമ്മാണം മനസിലാക്കുക, ഐ‌എസ്ഒ -19152 നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കുക, അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുക, വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോശം, നല്ലത് ...

ഒരു LADM പ്രൊഫൈലിനു യോജിക്കുന്നതിനുള്ള പടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

ഒരു ജനറിക് പ്രൊഫൈൽ എടുക്കുക, അതിനെ നാല് ക്വാഡ്രന്റുകളായി വേർതിരിക്കുക, BA_Unit ക്ലാസുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഇരിക്കുക, സ്പേഷ്യൽ, ടോപ്പോഗ്രാഫിക് ക്ലാസുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കാഡസ്ട്രെ ആളുകളെ ഇരിക്കുക, സ്വകാര്യ നിയമ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ഇരുവരും ഇരിക്കുക, ഒരു അഭിസംബോധന ചെയ്യുക പൊതു നിയമത്തിന്റെ നിയമനിർമ്മാണം, ഒരു ഫയലും നടപടിക്രമവും നിർമ്മിക്കുക, മറ്റ് നിയമങ്ങൾ ക്രമേണ പരിഹരിക്കുക, ഉറവിടം ലളിതമാക്കുക.

ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റത്തിൽ എൽഎഡിഎം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

ഒരു ജനറിക് ലോജിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യുക, ലളിതമാണ് നല്ലത്. ഒരു ഭ physical തിക പ്രൊഫൈൽ നിർമ്മിക്കുക, ഇടപാട്, പതിപ്പ് മാനേജുമെന്റ് എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു ഉപകരണം പ്രയോഗിക്കുക, പ്രക്രിയകൾ സ്വാംശീകരിക്കുക, ജീവിത ചക്രം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഉപകരണം വികസിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക ... രാജ്യത്തിന്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ സന്ദർഭത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രമം മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലതെങ്കിൽ.

ഹിസ്പാനിക് പശ്ചാത്തലത്തിൽ LADM നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാൻ കഴിയും?

നിങ്ങൾ ഐഎസ്ഒ-൧൯൧൫൨ സാധാരണ വിളിച്ചു മുമ്പ് ച്ച്ദ്മ് ഒരു ഇതിനുണ്ടെന്ന് വ്യായാമം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഹോണ്ടുറാസ് ൽ സിനപ് കാണുന്നത് രൂപയുടെ. SURE യൂണിഫൈഡ് രജിസ്ട്രി സിസ്റ്റം സാങ്കേതിക ഉപകരണം മാത്രമല്ല, പ്രോപ്പർട്ടി നിയമത്തിനും ഭൂവിനിയോഗ നിയമത്തിനും ജീവൻ നൽകിയ നിയമനിർമ്മാണവും. ഇടത്തരം കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായ SURE ന്റെ പരിണാമം കാണുന്നത് മൂല്യവത്താണ് bolckchain.

LADM- ന് അനുസൃതമായ ഒരു മുനിസിപ്പൽ ഉപകരണം കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പ്യൂർട്ടോ കോർട്ടസ്, ഗ്വാട്ടിമാലയ്ക്കും ഹോണ്ടുറാസിനുമിടയിലുള്ള ഒമോവ പ്യൂർട്ടോ ബാരിയോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഓപ്പൺലേയേഴ്സ്, വേർപെടുത്താവുന്ന കഡസ്ട്രൽ ലെയർ, പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയിൽ ഒരു ക്ലയന്റ് വെബ് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ദേശീയ എന്റിറ്റിയുടെ അനുബന്ധ കേന്ദ്രം. അത് നടപ്പാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും, മോഡൽ ഒരു ജിയോഫ്യൂം ചെയ്ത അളവാണ്, ഇത് എൽ സാൽവഡോർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടുത്ത പഴങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ഒരു ദേശീയ സംവിധാനമുള്ള GML/WFS സേവനങ്ങൾക്കൊപ്പം മുനിസിപ്പൽ കഡാസ്ട്രൽ മെയിന്റനൻസിനുള്ള ഒരു ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലയന്റ് തലത്തിൽ QGIS-ൽ വികസിപ്പിച്ച ഹോണ്ടുറാസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ മുനിസിപ്പൽ SIT, കൂടാതെ പരസ്പര പ്രവർത്തനക്ഷമതയ്‌ക്കായി മറ്റ് ഔഷധങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ ഇല്ലാത്ത ബെന്റ്ലിമാപ്പ് V8i.

നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വളരെ നല്ലത്, ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഗസ്റ്റിൻ കോഡാസ്സി, സൂപ്രണ്ട് ആൻഡ് രജിസ്ട്രി നോട്ടറി, കൊളംബിയ ശൈലി പ്ലാമാനു ചെയ്തു. നടപ്പാക്കൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ INTERLIS ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ്, ESRI എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നല്ല വെല്ലുവിളി, ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നോഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു IDE.

നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്നാൽ ഒടുവിൽ ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ മെത്തേജിസിലൂടെ നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ടെങ്കിൽ, നിക്കരാഗ്വയിലെ SIICAR2 ന്റെ വികസനം പിന്തുടരാൻ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ... എന്റെ മെയിൽ ഉണ്ട്.

നിക്കരാഗ്വ

editor@geofumadas.com

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ