ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ലദ്മ്

ഞാൻ പങ്കെടുത്ത നിരവധി പദ്ധതികളിൽ, LADM സൃഷ്ടിച്ച ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ തീർച്ചയായും അതിനെ ഒരു ഐ.എസ്.ആർ.ഒ. എന്ന് മനസിലാക്കാൻ നിർബന്ധിതമായിരുന്നില്ലെന്നും, അതിന്റെ സാങ്കേതികവൽക്കരണ പരിപാടികളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ സങ്കുചിത വ്യാപ്തിയെ വേർപെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, അത് നടപ്പാക്കുന്നത് എങ്ങനെ

മെറ്റാഡേറ്റാ മാനേജ്മെൻറിനായി (ISO-19115) ഒരു ഉദാഹരണമായി, അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണങ്ങളും അളവുകൾക്ക് (ISO-19156) വ്യവസ്ഥയും ആയി LADM ഒരു സാധാരണ ISO മാനദണ്ഡമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അവർ ഒരു സവിശേഷമായ അച്ചടക്കത്തിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന അർഥത്തിൽ അവർ തുല്യരാണ്, ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ഡൊമെയ്നുകൾക്കും ജിയോഫോം ചെയ്ത ഗവേഷണത്തിനുമായുള്ള നല്ല വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരു ജിയോമാറ്റിക് ഉപയോക്താവിന് ഈ രണ്ടു മാനദണ്ഡങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആകുലതാമസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. ഐഎസ്ഒ നിലവാരം എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാമെന്ന് അറിയാൻ പരിശീലനം എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യമാണ്.

ഒരു ISO സ്റ്റാൻഡേർഡിന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി (ബിസിനസ്സ്) പ്രാധാന്യം ആവശ്യമാണെന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ISO-19152 LADM എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്; കാരണം ഭൂവിനിയോഗങ്ങൾ വിശാലമായ മേഖലയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്, കുറച്ച് സർവകലാശാലകളിൽ ഇതുവരെ ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു.

UML പാക്കേജുകളും ക്ലാസുകളും സബ്ക്ലാസ്സുകളും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ മികച്ചതാണ് LADM അറിയുക; യഥാർത്ഥ അവകാശങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്; ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ചദസ്ത്രല് രജിസ്ട്രേഷൻ മാപ്പിംഗ്, സ്വകാര്യ നിയമം, പബ്ലിക്ക്, നിയമ, ഭരണ തീരുവ ഇരുവരും. പകരം, ഒരു ശ്രമം കഴിയുന്നത്ര ലളിതവത്കൃതമായ ചെയ്യേണ്ടിവരും എന്നു ലദ്മ് ബന്ധപ്പെട്ട, ഇതിനകം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഏകീകരിക്കാനുമുള്ള, ഒരു സീറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ RRR എങ്ങനെ തിരിയാൻ പഠന സന്ദർഭങ്ങളും നിയമനിർമാണം ദേശീയ കൈവശപ്പെടുത്തിയ നിബന്ധനകൾ പറയുന്നുണ്ട്, RRR മാത്രം വിവരങ്ങൾ ഇടത്തരം അനുഗമിച്ചു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കാവ്യാത്മകമായി സോവ്യറ്റ് ഒരു നോട്ടറി കളിച്ച പാർട്ടികളുടെ, ഇഷ്ടം ഫലം, അതാകട്ടെ ഒരിക്കൽ സർവേയർ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഒരു ചദസ്ത്രല് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മനസ്സിലാക്കി ശാരീരിക റിയാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി, വ്യാഖ്യാനം ഒരു കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യങ്ങൾ മാനസിക ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ശേഷം ഒടുവിൽ രജിസ്ട്രാർ എത്താൻ, പതിവില്ലായിരുന്നു പ്രകാരം ട്രാൻസ്ക്രൈബുചെയ്തത് ഉത്തരവ് ഒരു ക്വാളിഫയർ അവൻ പതിവില്ലായിരുന്നു എഴുതി എന്തു വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തിരികെ വേണം, താൻ ഒരു കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ .മഅ്റൂഫുല്ഖര്ഖീ ഇൻ കക്ഷികളെ ഇഷ്ടം അർത്ഥം ആർ നോട്ടറി കളിച്ച ക്വാളിഫയർ, കളിച്ചു ... അത്തരത്തിലുള്ളവർ അവരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ!

മോഡലിംഗ് ഒരു വെല്ലുവിളി ഒന്നാണ് XADX ൽ കഡസ്ട്രോ XOXX അവിടെ Geofumadados അവിടെ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് വളരെ സാധാരണമാണ്. ആത്മാർത്ഥതയോടെ, അവർ ശരിയായിരുന്നു, ഒപ്പം മാതൃകാപരമായി ശുദ്ധമായ സാമാന്യബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും, ഇത് മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാമാന്യബുദ്ധി ആണെന്ന് അവർ മറന്നുപോയി. ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തുന്നത് മോഡലിംഗ് ആണ്: നോട്ടറി, സർവേയർ, ജിയോമാറ്റിക്സ്, സർവേയർ, റിജിസ്ട്രാർ, അവർ ഒരു അടിസ്ഥാന UML പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോക്താക്കളും അവർ യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യണം.

ഭൂമി മാനേജ്മെന്റിനു മനസ്സിലാക്കുക, പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമായി, സാർവത്രിക ശ്രദ്ധയും,

തത്വത്തിന്റെ ദേശീയ കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള അധികാരം കടന്നു നിയമം ഫലവത്തായില്ല വേണ്ടി പ്രവിശ്യകളെ കുറിച്ചുള്ള സമ്മതം തത്വം, നിയമം പെർമിറ്റ് പക്ഷം, തടയുന്നു വിഢ്ഢിത്തവും നിയന്ത്രണം ബാധ്യതയോ തരം സ്വയം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാർഥിക്കുന്നത്, ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗര്ഭാടവസ്ഥയില് നോട്ടീസ് പ്രചാര തത്വത്തിന്റെ നന്നായി ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താവിന് ഖനനം ഇളവു അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു പ്രദേശത്ത് അവരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, ഉപയോഗം, ജോലിക്കോ ബാധിക്കുന്നു എന്നു അറിയണമെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന, രജിസ്ട്രേഷൻ ശക്തികൾ അകറ്റുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയി ദേശത്തെയും പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വസ്തു സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഏത് രജിസ്ട്രേഷൻ തത്വം ഇനി ലദ്മ് നടത്തുന്ന നിയമങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു കവിത ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനവും പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നിയമപരമായ അര്ഹത നേടാൻ ഒരു ഒഴുക്ക് കൂടി കടന്ന് ... ഒപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ലോജിക്കൽ യു.എൽ.ൽ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന പ്ലാൻ ശാരീരിക ചുമ; നയങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, പ്രക്രിയകൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഒരു കവിയായി കണക്കാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

അറിവ്

സെൻട്രൽ അമേരിക്കൻ രാജ്യത്തിലെ ഐ.സി.ഡി.എ. യുടെയും എന്റെ അവതരണത്തിൻറെയും ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ വച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ അഗസ്റ്റിൻ കൊഡാസിയെ എന്റെ അവതരണത്തിനുശേഷം, ഈ വിഷയം പിൻപറ്റാൻ എനിക്ക് കഴിയും. ഇപ്പോൾ, കുറച്ച് കറുപ്പും വെള്ളയും ഉള്ള ഉത്തരങ്ങൾ:

എങ്ങനെയാണ് LADM മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക?

ഇത് നടപ്പിലാക്കുക. അത് ഭാഗികമായി മനസിലാക്കുക. ശരി, അത് ശരിയാക്കുക.

LADM നെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയാവുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ (ബിസിനസ്സ്) ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അത് ആവശ്യമാണോ?

അതെ അത് മനസിലാക്കുക. ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് എങ്ങിനെയാണ്?

LADM സ്വീകരിക്കാതെ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനാവുമോ?

അതെ പക്ഷേ ...

LADM നടപ്പിലാക്കാൻ നിയമനിർമാണങ്ങളോ സ്ഥാപനപരമായോ മാറ്റമുണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

നമ്പർ

LADM ഒരു ISO ആയി മാറണോ?

അത്തരം വൈരുദ്ധ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടതിനുശേഷം, കാഡാസ്റ്ററിനൊപ്പം രജിസ്ട്രിയെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇന്ററോപ്പറബിളിന് ഉയർന്ന ചെലവുകളുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ തീർച്ചയായും വളരെക്കാലം മുമ്പുതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലായ്പ്പോഴും മാറുന്ന ബിസിനസ്സിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് LADM സഹായിക്കുന്നു, ഈ ഉപകരണം ഓരോ 10 വർഷവും reconditioned ചെയ്യണം.

LADM മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

വായിക്കുക ബിയോണ്ട് ചദസ്ത്രെ ക്സനുമ്ക്സ, ചദസ്ത്രല് നടപടിക്രമം മനസ്സിലാക്കാൻ നൊതരിഅല് പ്രക്രിയ വിവേകം രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടിക്രമം മനസ്സിലാക്കാൻ, പ്രത്യേക ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഈ ഐഎസ്ഒ-ക്സനുമ്ക്സ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ, വായിക്കുന്ന മുമ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു, നല്ലതും ചീത്തയും അനുഭവങ്ങൾ സംഗമം ...

ഒരു LADM പ്രൊഫൈലിനു യോജിക്കുന്നതിനുള്ള പടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

ഒരു ജനറിക് പ്രൊഫൈൽ, അത് വേർതിരിച്ചു നാലു കുഅദ്രംത്സ് കയറി, ബ_ഉനിത് ക്ലാസുകൾ പണിവാൻ നിയമപരമായ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ കിടന്നു സ്പേഷ്യൽ ആൻഡ് സ്ഥലത്തിന്റെ ക്ലാസുകൾ പണിയാൻ ദേശത്തിലെ ജനം കിടന്നു സ്വകാര്യ നിയമത്തിന്റെ ബന്ധം പണിയാൻ ഇരുവരും കിടന്നു, വിലാസം എടുത്തു പബ്ലിക് നിയമത്തിന്റെ നിയമനിർമാണം, ഫയൽ, നടപടിക്രമം എന്നിവ നിർമിക്കുക, മറ്റു നിയമങ്ങൾ ക്രമേണ പരിഹരിക്കുക, സ്രോതസ്സ് ലളിതമാക്കുക.

ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റത്തിൽ എൽഎഡിഎം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

ഒരു സാധാരണ ലോജിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ അംഗീകരിക്കുക, ഏറ്റവും ലളിതമായത്. ഒരു ഭൗതിക പ്രൊഫൈൽ നിർമ്മിക്കുക, ട്രാൻസാക്ഷണൽ, വേർഷൻ മാനേജ്മെന്റിനായി ഒരു ഉപകരണം പ്രയോഗിക്കുക, ജീവിതരീതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഉപാധികൾ അനുരൂപമാക്കുക, ഉപാധികൾ വികസിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുക ... രാജ്യത്തിന്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ കോൺടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഓർഡർ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഉചിതമാണ്.

ഹിസ്പാനിക് പശ്ചാത്തലത്തിൽ LADM നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാൻ കഴിയും?

സിസിഎസ്എടിയുമായി ഒരു പ്രാരംഭ വ്യായാമത്തെ ISO-19152 സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നു വിളിക്കണമെങ്കിൽ, ഹോണ്ടുറാസിൽ SINAP കാണുന്നത് വിലമതിക്കുന്നു. ഏകീകൃത സിസ്റ്റം റെക്കോർഡ് എന്ന സാങ്കേതിക ഉപകരണം മാത്രമല്ല, വസ്തുവകകളുടെ നിയമവും ജീവപരിവർത്തന നിയമത്തിന് ജീവൻ നൽകിയ നിയമവും. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അത് പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിൻ കീഴിൽ നടന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് SURE യുടെ പരിണാമത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. bolckchain.

നിങ്ങൾ ലദ്മ് പാലിക്കുന്ന ഒരു മുനിസിപ്പൽ ഉപകരണം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് കീഴിൽ കോമൺവെൽത്ത് പ്യൂർട്ടോ മൈതാനം ഗ്വാട്ടിമാല ഹോണ്ടുറാസിൽ തമ്മിലുള്ള ഇന് .കാണിക്കുന്നത്, ഒപെംലയെര്സ് ന് ക്ലയന്റ് വെബ് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച്, പാളി ദെതഛബ്ല്യ് ചദസ്ത്രെ പോലും പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷനിൽ സിഗിത് കാണാം ദേശീയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ്. ഇത് പോലെ കുറഞ്ഞ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എങ്കിലും, മോഡൽ ഒരു ഗെഒഫുമദ തുക, എൽ സാൽവഡോർ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ തെംത ചെര്ചംസൊ പഴങ്ങൾ ആണ്.

നിങ്ങൾ ഒരു ദേശീയ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് പ്രാദേശിക ചദസ്ത്രല് അറ്റകുറ്റപ്പണി ഗ്മ്ല് / വ്ഫ്സ് സേവനങ്ങൾ ഒരു ഉപകരണം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ ഹോണ്ടുറാസ് മുൻസിപ്പാലിറ്റികളും അസോസിയേഷൻ ൽ എസ്.ഐ.ടി മുനിസിപ്പൽ, അഴിമുഖം ക്ലയന്റ് തലത്തിൽ വികസിപ്പിച്ച, പ്ലസ് മറ്റ് ചീര, ഉറപ്പിച്ചു വേണ്ടി ബെംത്ലെയ്മപ് വ്ക്സനുമ്ക്സി വരെ കാണാൻ കഴിയും മോഡൽ.

നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വളരെ നല്ലത്, ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഗസ്റ്റിൻ കോഡാസ്സി, സൂപ്രണ്ട് ആൻഡ് രജിസ്ട്രി നോട്ടറി, കൊളംബിയ ശൈലി പ്ലാമാനു ചെയ്തു. നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇന്റഗ്രൽ, ഓപ്പൺലൈസൻസ് ഒരു നല്ല വെല്ലുവിളി, എസ്എസ്ഐഐഐ സഹിതം, ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ നോഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു IDE.

നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്നാൽ ഒടുവിൽ ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ മെത്തേജിസിലൂടെ നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ടെങ്കിൽ, നിക്കരാഗ്വയിലെ SIICAR2 ന്റെ വികസനം പിന്തുടരാൻ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ... എന്റെ മെയിൽ ഉണ്ട്.

നിക്കരാഗ്വ

editor@geofumadas.com

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.