ചേർക്കുക
ചര്തൊഗ്രഫിഅഭൂമി മാനേജ്മെന്റ്

പ്രാദേശിക വിവരങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ മൂല്യം

കാനറി ദ്വീപുകളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്ര ഭൂപടത്തിന്റെ അവതരണത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ, ദി സാങ്കേതിക സെമിനാറുകൾ ടെറിട്ടോറിയൽ വിവരങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ മൂല്യം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന അക്ഷത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ, ഭൗതിക ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും കാലക്രമേണ അതിന്റെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചും അറിവിന്റെ യുക്തിസഹവും ആകർഷകവുമായ മാർഗ്ഗമെന്ന നിലയിൽ, a തന്ത്രപരമായ ഉപകരണ ഘടകം പ്രദേശത്തെ മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണത്തിനും പ്രാഥമിക പഠനത്തിനും, അതിൻറെ ഇടപെടലിനോ പരിവർത്തനത്തിനോ വേണ്ടി.

ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്രണം

ഇവന്റ് 4 ജൂലൈ 5, 2012 തീയതികളിൽ ടെനറൈഫ് - കാനറി ദ്വീപുകളിൽ ആയിരിക്കും. ഇത് ശരിക്കും അവതരണങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധേയവും രസകരവുമായ സംഗമസ്ഥാനമാണ്, അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അന്തർ-സ്ഥാപന ഡാറ്റാ മാനേജുമെന്റിന്റെ ആവശ്യകത, പുരോഗതി, വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവ:

 • വിളകൾ
 • പരിസ്ഥിതി
 • അപകടസാധ്യതകൾ
 • ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും പ്രചാരണവും
 • രജിസ്റ്ററുകളും കാഡസ്ട്രെയും
 • നഗര ആസൂത്രണം
 • ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെന്ററികൾ
 • ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പുകൾ
 • സാമ്പത്തിക, ബജറ്റ് വിവരങ്ങൾ

പ്രാദേശിക അവതരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ മെക്സിക്കോ, ചൈന, ഇറ്റലി, കേപ് വെർഡെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എക്സിബിറ്റർമാരും പങ്കെടുക്കും. സ്പേഷ്യൽ വിവരങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിൽ സ്വതന്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവതരണത്തോടെ ജി‌വി‌എസ്‌ഐജി ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ അതിന്റെ പ്രചാരണ തന്ത്രത്തിൽ വിജയിക്കുന്നു.

ഉദ്ഘാടന നിയമത്തിൽ ജിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് മൈനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പെയിൻ (ഐജിഎംഇ) കാനറി ദ്വീപുകളുടെ ജിയോളജിക്കൽ മാപ്പ് അവതരിപ്പിക്കും, ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് നൽകും, തുടർന്ന് ദിവസം ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളും സംവാദങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തും:

ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്രണംജിയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്:

 • മുനിസിപ്പൽ സർക്കാരുകളുടെയും എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് പ്രതിനിധികളുടെയും ദേശീയ സെൻസസിന്റെ പരിസ്ഥിതി മൊഡ്യൂളുകളുടെ ഫലങ്ങൾ. 
 • യൂണിഫൈസ്: സംയോജിത സാമ്പത്തിക-സാമ്പത്തിക വിവര സംവിധാനം. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് പ്രദേശിക സൂചകങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു
 • സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ, കാർട്ടോഗ്രഫി, ഓപ്പൺ ഡാറ്റ: കാനറി ദ്വീപുകൾക്ക് മൂല്യം ചേർക്കുന്നു
 • നാഷണൽ ജിയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്, ജിയോഫറൻസിംഗിനായുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെൻസസ് വിവരങ്ങൾ, സർവേകൾ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റെക്കോർഡുകൾ

ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്രണംആസൂത്രണവും പ്രദേശ ആസൂത്രണവും

 • കാനറി ദ്വീപുകളിലെ പ്രദേശ ആസൂത്രണം
 • പദ്ധതികളുടെ രചനയ്ക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനും ബാധകമാണ്. ടെറിറ്റോറിയൽ മാനേജ്‌മെന്റിലെ സുതാര്യത: പ്രസിദ്ധീകരണ സംവിധാനങ്ങളും
  പൗരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തം
 • ആസൂത്രണ സംവിധാനത്തിന്റെ ആസൂത്രണ തീരുമാനങ്ങളുടെ സാധുത നിലയും അതിന്റെ ഡാറ്റാബേസിന്റെ ഏകീകരണവും. 1995-2012, കാബിൽ‌ഡോ ഡി ഗ്രാൻ‌ കനേറിയയുടെ അനുഭവം.
 • GABITEC യൂറോപ്യൻ പ്രോജക്റ്റ് MAC 2007-2013. ആസൂത്രണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നവീകരണം
 • പ്രദേശം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങളും തീരുമാനമെടുക്കലും

ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്രണംഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം / വ്യാപനം

 • ചൈനയുടെ കാർട്ടോഗ്രാഫിയുടെ നിർമ്മാണങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും
 • INEGI- യിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഉൽ‌പാദനം
 • ദേശീയ, യൂറോപ്യൻ തലങ്ങളിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങളും സേവനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച അന്തർ-ഭരണപരമായ ഏകോപനം
 • സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളിലൂടെ സ്പെയിനിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം. പ്രചോദനം-ലൈസ്
 • 5 ചൈനയുടെ ലാൻഡ് ഒക്യുപേഷൻ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുക

ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്രണംസ്വത്ത്, പ്രാദേശിക സമ്പത്ത് എന്നിവയുടെ രജിസ്ട്രികൾ

 • പ്രോപ്പർട്ടി, കാഡസ്ട്രെ എന്നിവയുടെ പൊതു രജിസ്ട്രികളുടെ നവീകരണത്തിനും ലിങ്കേജിനുമുള്ള പ്രോഗ്രാം
 • ഗ്രാഫിക് രജിസ്ട്രേഷൻ ബേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശിക വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ യോഗ്യത
 • കേപ് വെർഡെയുടെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലാൻഡ് രജിസ്ട്രി
 • പ്രദേശ വിവരവും നിയമ സുരക്ഷയും: ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്രണംപരിസ്ഥിതി / റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്

 • APMUN- ലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സേവനത്തിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ
 • റിസ്ക് മാപ്പുകൾ: സിവിൽ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ കൺസെപ്റ്റുവലൈസേഷനും യൂട്ടിലിറ്റിയും
 • കാനറി ദ്വീപുകളിലെ വിളകളുടെ ഭൂപടം. മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റം, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഉപയോഗങ്ങൾ
 • കാനറി ദ്വീപുകളിലെ അഗ്നിപർവ്വത അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു
 • കാനറി ദ്വീപുകളിലെ മരുഭൂമീകരണം. നിയന്ത്രണ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ
 • ബയോഡൈവേഴ്‌സിറ്റി ഡാറ്റ ബാങ്ക്. മാനേജ്മെന്റ്, സംരക്ഷണ ഉപകരണം

ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്രണംഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപനം

 • മെക്സിക്കോയിലെ ഡിജിറ്റൽ മാപ്പ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് കീഴിലുള്ള ജിയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിഷ്വലൈസറുകൾ
 • കാനറി ദ്വീപുകളുടെ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ
 • ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, ചൂഷണം ചെയ്യുക, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. വൈവിധ്യമാർന്ന ക്ലയന്റുകൾക്കായുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. GEOWEBENGINE (R + D + I)
 • gvSIG: ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവര മാനേജുമെന്റിനുള്ള സ technology ജന്യ സാങ്കേതികവിദ്യ
 • മുനിസിപ്പൽ ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസുകളുടെ നവീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്റ്റ്: പ്രദേശത്തിന്റെ ആസൂത്രണത്തിനും മാനേജ്മെന്റിനുമായി അന്തർ-ഭരണ സഹകരണത്തിന്റെ പൊരുത്തപ്പെടുത്താവുന്നതും കാര്യക്ഷമവുമായ മാതൃക

പേപ്പറുകൾ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

http://jornadas2012.grafcan.es/

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

2 അഭിപ്രായങ്ങള്

 1. നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെയും ഗ്രാമീണ-നഗര കുടിയേറ്റത്തിന്റെയും തീവ്രമായ പ്രക്രിയകളുടെ ഭാഗമായി വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സ്പേഷ്യൽ കേന്ദ്രീകരണം കാരണം ജനസംഖ്യയുടെ കേന്ദ്രീകരണം അനിവാര്യമായ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു; പ്രത്യേകിച്ചും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും വളർച്ച, വളർന്നുവരുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായ പ്രശ്നങ്ങൾ.
  പ്രദേശിക മാനേജ്മെന്റിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ ചിട്ടയായ രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നു.

 2. "GRAFCAN's gag". ഈ പൊതു കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് അയച്ച ഒരു കമന്റ് സെൻസർ ചെയ്തു....കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ http://juan-bermejo.blogspot.com.es/
  നന്ദി!

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ