ആന്തരികമായ ജിയോറെഫെഫൻസ്

ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമായ സ്വര നൽകാൻ കല ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രതിഭാസങ്ങളും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ സയന്സിന്റെ മാപ്പിംഗ് ഇരുവരും ഉൾപ്പെടുന്നു ആശയവിനിമയം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, നാം ജീവിക്കുന്ന സമയം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിലധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ ജിയോറെഫറൻസിനെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഒരു മൊബൈൽ ഓൺ നിമിഷം മുതൽ, ഞങ്ങൾ അയക്കാനോ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഗെഒരെഫെരെന്ചിന്ഗ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: കാലാവസ്ഥ, പുതിയ വാർത്ത, സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, ചിത്രങ്ങൾ ഒരു മാപ്പ്, ജിപിഎസ് സജീവമാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേബലിംഗ് കൺസൾട്ടിംഗ്. വ്യക്തമായി ഇതിൽ എപ്പോഴും, ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ അഭൂതപൂർവമായ നിമിഷം ജീവിക്കാൻ ധാരണ ന് ചെയ്തിരിക്കണം, ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടുത്തം എന്നതിലുപരി മനുഷ്യൻ ഏകദേശം അനന്തമായ ശേഷി തിരിച്ചറിയാൻ എങ്കിലും, അത് അസാധ്യമാണ് സംഭവിക്കാനിടയുള്ളതായി ഞങ്ങൾ അയാൾ ചോദിച്ചു എന്നതാണ് ക്സനുമ്ക്സ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷേ ആരും ഈ ക്സനുമ്ക്സ വർഷം മുമ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് വിവര സാങ്കേതിക കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ദൈനംദിന ഉപഭോഗത്തിന് നവീകരണത്തിന്റെ വളരെയധികം മഷിഫിചതിഒന് കുതിച്ചുയർന്നു കാലത്തു സങ്കൽപ്പിച്ചു.

ജിയോലൊക്കേഷൻ

ജിയോറെഫറൻസ് മാനദണ്ഡം മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക ആക്ഷൻ ആണെങ്കിലും, അതിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ ഒരു അച്ചടിച്ച ഉപകരണത്തിലോ ഭൂപടത്തിലോ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദീർഘകാലം അത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനമായിരുന്നു, കൂടാതെ ഒരു വിഭജിത സംഘത്തിനു മാത്രം പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ജിയോഫെഫെറനിലെ ആന്തരിക വശങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിനും വരും വർഷങ്ങളിൽ മറ്റ് മേഖലകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം.

ജിയോറെഫറൻസ് ഇൻറീരിയർ ആയിത്തീർന്നതെങ്ങനെ?

കാരണം തത്വത്തിൽ ലളിതമാണ്: കാരണം ജിയോലൊക്കേഷൻ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഓരോ ദിവസവും നാം ഒരു ത്രിമാന പരിതസ്ഥിതിയിൽ നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട്, അവിടെ ഞങ്ങൾ വലതുവശത്ത് ഇരുപത് ബ്ലോക്കുകൾ ഓടിക്കുന്നു, ആറ് ഇടത്തേക്ക്, ഞങ്ങൾ ഒരു കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് ലെവലുകൾ ഇറങ്ങി ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലിചെയ്യാൻ നാല് ലെവലുകൾ കയറുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ദിവസേന ചെയ്യാനാകും, കൂടാതെ ഒരു ഷീറ്റിൽ അത് വിവരിക്കുകയോ പരസ്യത്തിൽ ഗ്രാഫ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകുമ്പോൾ. എന്നാൽ വളരെക്കാലം ആ ജിയോലൊക്കേഷൻ പ്രാദേശികവും വ്യക്തിഗത താൽപ്പര്യവുമായിരുന്നു, അതിനാൽ ഇത് ഒരു ദിനചര്യയായി ചെയ്തു.ചിത്രം

കാഞ്ഞാകുവോ (1) തന്റെ സമകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ സമകാലിക കാർട്ടിംഗി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർട്ടിഗോ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പരിണാമം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്; ഉദാഹരണമായി, കീഴടക്കുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങളിലെ സേനാനായ ടീമുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക എമ്പോറിസികൾ. ഈ സംഭവം ജിയോറെഫെറൻസ് ലോക്കലിനു പുറത്തുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണുകയും, സമീപരാജ്യങ്ങൾ, ഭൂഖണ്ഡം, നിലവിലെ തരംഗങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്നും കാണണം: ആഗോളവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ചിന്ത.

നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന നിമിഷം, ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തെ നിലനിർത്താനുള്ള താൽപര്യം, ജിയോറെഫറൻസിൻറെ ഉപയോഗം, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള വശം കൊണ്ടുവന്നു എന്തെന്നാൽ: സ്റ്റോറുകൾ എവിടെ അവരുടെ പരിസരം ഉപഭോക്താക്കളെ ആവശ്യത്തിനായി, ആകുന്നു, സാങ്കേതിക നിർമ്മാതാക്കൾ പ്രോഗ്രാമ്മിംഗ് ഉള്കരുവോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആവശ്യമായ, അക്കാദമി ഈ പ്രദേശത്ത് ബദൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രദാനം ഈ മത്സരം നൽകുന്നു ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നവീകരണവും. തീർച്ചയായും, അന്തിമ ഉപയോക്താവിന് ഇതുപോലും അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറീരിനിക്കുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, കാരണം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ.

ആന്തരിക ജിയോലൊക്കേഷന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

ഇത് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പിന്നീട് അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. നമ്മുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളെ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും മുതൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ സേവനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം. അപേക്ഷകൾ, പരിശീലനം, ഉത്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചാലും, ജിയോറെഫറൻസുകളുടെ ആവശ്യകതയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം, മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷകളുടെ ലഭ്യതയിൽ, ഓരോ ദിവസവും ജിയോലൊക്കേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട്. വാഹനത്തിൽ ലഭ്യമായ ജിപിഎസ് അസിസ്റ്റൻറുമൊത്ത് ഇപ്പോൾ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് അസാധാരണമായ കാരണങ്ങളാൽ യാത്രയിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ തന്നെ രാജ്യത്തിനു പുറത്തുള്ള ഒരു ഉപഭോക്താവ് സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ജിയോ പോർട്ടലിൽ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉപയോക്താവിൻറെ നേട്ടവും ഞങ്ങൾക്കാകും.

ജിയോ-എൻജിനീയറിങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ജിയോലൊക്കേഷന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾക്ക് തെളിവാണ്. ഫീൽഡിലെ ഡാറ്റ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, എല്ലാ ദിവസവും കൂടുതൽ വിലകൾ. എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും ഫീൽഡ്, കാബിനറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളുടെ ക്യാപ്ചർ, മോഡലിംഗ്, ഓപ്പറേഷൻ എന്നിവയിൽ ജിയോറെൻഫറൻസിംഗും ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. BIM (2) പോലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ജിയോലൊക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, സമയം, സമയം, ചെലവുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം അളവുകൾ.

ദിവസവും പ്രതിദിന വിവരങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും ദൈനംദിനവുമാണ്. ഇന്നത്തെ സന്നദ്ധസംഘടനകൾ, തുറന്ന സ്ട്രീറ്റ് മാപ്പുകൾ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൌതുകകരമാണ്, ക്രൗഡ്സോഴ്സിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡൈനാമിക് കൗണ്ടറിലൂടെ ഉപയോക്തൃ കമ്മ്യൂണിറ്റി നിർമ്മിക്കുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാറ്റലോഗിക്കുള്ള ഒരു കാറ്റലോഗ്. ജിയോലൊക്കേഷൻ ഇൻറൈനിങ് ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഇത് അസാദ്ധ്യമാക്കി തീർക്കാം, കാരണം ഈ വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഉപകരണത്തിലെ പങ്ക് പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കുകയും ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുപകരം ഒരു ശ്രമം ആവശ്യമില്ല.

നമ്മൾ ജിയോലൊക്കേഷൻ ലെ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ അളവ് കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കിയാൽ തീർച്ചയായും പട്ടിക വളരെ വലുതായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് സമ്പദ്ഘടന, മികച്ച സമയം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, സഹകരണം, സുരക്ഷിതത്വം, മനുഷ്യന്റെ നേട്ടത്തിനായി നവീകരിക്കാനുള്ള അവസരം എന്നിവയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്.

ആന്തരിക ജിയോറെഫറൻസ് അപകടങ്ങൾ

വിവരങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണമെന്നത് അനിശ്ചിതമായ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ റോസാപ്പുകളല്ല. ഒരേ കുറ്റവാളി സാധാരണയായി ഒരേ മനുഷ്യനാണു്.

അവയിൽ നമുക്ക് സ്വകാര്യത നഷ്ടപ്പെടാം എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ജിപിഎസ് സിഗ്നലുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു ഉപകരണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഒരു കാലത്ത് തികച്ചും സ്വകാര്യമായിരുന്ന ജിയോലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങളുടെ വിതരണം ഉൾപ്പെടുന്നു. ചില കുട്ടികൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ ചിലപ്പോൾ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാകുമെങ്കിലും കുറ്റവാളികൾക്കും അതേ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഇത് അപകടകരമായിരിക്കും. അന്തിമമായ സ്വകാര്യത അപകടസാധ്യതയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ്.

മറ്റൊരു റിസ്ക് മാപ്പുകൾ ലിങ്കുചെയ്തിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തന്റെ തീസീസിനായുള്ള സമീപനം ച്രംപ്തൊന് (ക്സനുമ്ക്സ) ആണ്: മാപ്പുകൾ ഒരു വീട് പകലിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗുണമേന്മയുള്ള ശാസ്ത്രീയ പിന്തുണ എത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതര ഉപയോക്താക്കളേക്കാളും അന്വേഷണത്തിനും മാപ്പുകൾക്കും ഒരു ഇൻറീനിക് നടപടിയാണെന്ന വസ്തുത, നിലവാരം കുറച്ചോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനോ കാരണമാവുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ വികസനം, മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ കുറവ്, ബുദ്ധിശക്തിയിൽ പിന്നോക്കം വലിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഇതാണ്.

ഉപസംഹാരമായി, മനുഷ്യരുടെ, ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക, അല്ലെങ്കിൽ ദിനചര്യങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജിയോലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തലാണ് ഇൻറീരിനൽ ജിയോർഫെഫെറൻസ്. ഈ ജിയോറെഫറൻസ് നമ്മൾ സ്വപ്രേരിതമായി ചെയ്യുന്ന ബിരുദമായി പരിണമിച്ചു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ അപകടസാധ്യതകളെക്കാൾ വളരെ ഉയർന്നതാണ്, അതിനാൽ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവണതകളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


(1) Tositomo Kanakubo, സമകാലീന തിയോറിയിക്കൽ കാറ്റലോഗിന്റെ വികസനം

(2) ബിൽഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിംഗ്

(XNUM) എങ്ങനെ മാപ്പിംഗ് ശാസ്ത്രീയമായി

(ക്സനുമ്ക്സ) സ്രഷ്ടാവ് നിന്നുള്ള അനുമതിയോടെ എടുത്തത്: ടീച്ചർ അത് ഞാൻ കുറച്ച് അനലിറ്റിക്കല് ​​കൂടുതൽ ലീനിയർ കുറവ് ഗെഒരെഫെരെന്ചിഅദൊ അവസാനം കൂടുതൽ ഉനിദിച്രെച്ചിഒനല് എന്തെങ്കിലും,, അവര് കരുതുന്നു, അവൻ തന്റെ ക്ലാസ് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു പരീക്ഷണം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അത് പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള മതിയായ കാരണവുമുണ്ട്.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.