ചേർക്കുക
GPS / ഉപകരണംമൈക്രോസ്റ്റേഷൻ-ബെന്റ്ലി

മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ: എക്സറ്റ്ടനിൽ നിന്നുള്ള കോർഡിനേറ്റുകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക

കേസ്: പ്രൊമാർക്ക് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ജി‌പി‌എസ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയുണ്ട്, കൂടാതെ ഈ ഉപകരണങ്ങളുള്ള ജി‌എൻ‌എസ്എസ് പോസ്റ്റ്‌പ്രോസസിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, എനിക്ക് എക്സലിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും.

മഞ്ഞയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ നിരകൾ കിഴക്ക്, വടക്ക് കോർഡിനേറ്റുകളും അവയുടെ വ്യാഖ്യാനവുമാണ്; ബാക്കിയുള്ളവ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

പ്രശ്നം: ഡാറ്റ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്റ്റേഷന്റെ പതിപ്പുകൾ ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

എക്സൽ മൈക്രോസ്ട്രേഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു

അതിനുള്ള വഴികൾ സ്ലഗ് ചെയ്യുക

മൈക്രോസ്റ്റേഷനുമായി നിങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനായുള്ള കമാൻഡ്, പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ വരൂ, ലേബലുകളല്ല. വളരെക്കാലം, ഒരു ഉപയോക്താവ് സിവിൽകാഡിൽ നിന്ന് അവ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അത് അതിശയകരമാംവിധം ചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് മൈക്രോസ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അത് തുറക്കുകയും അത് dgn ലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, അത് അവർ എല്ലാ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റാണ്. അതിനാൽ… ഞാൻ മിക്കവാറും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു നിർദ്ദേശം ചോദിച്ചതിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു; ആഴത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിലും കമാൻഡുകൾ തുരുമ്പെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ മുമ്പ് വിശദീകരിച്ച നടപടിക്രമം മാത്രമാണ് ഓട്ടോകാർഡ് ഉപയോഗിച്ച്.

കോർഡിനേറ്റുകളെ Excel- മായി എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കാം

ഒരു വി‌ബി‌എ ചെയ്യുന്നത് അനുയോജ്യമാണ്, പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച പതിവ് പോലെ: സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എക്സൽ കൂടുതൽ ഉൽ‌പാദനക്ഷമമായിരിക്കണം, ഇവിടെ മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ കമാൻഡുകൾ (കീ ഇൻ) എക്സൽ കമാൻഡുകളുമായി (കോൺകറ്റനേറ്റ്) സംയോജിപ്പിക്കുന്ന നടപടിക്രമം

മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പോയിന്റ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് “പ്ലേസ് പോയിന്റ്” കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട കോർഡിനേറ്റിൽ സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ, “xy=” ഉപയോഗിക്കുക, എല്ലായ്പ്പോഴും അർദ്ധവിരാമമായ (;) കമാൻഡ് സെപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. അതിനാൽ, കമാൻഡ് നൽകിക്കൊണ്ട് സ്ഥല പോയിന്റ്; xy = 388218.835,1566315.816 ആ കോർഡിനേറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് വരയ്ക്കണം.

Excel- ന്റെ കാര്യത്തിൽ, concatenate കമാൻഡ് ഇപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്: concatenate കമാൻഡ്, ഓപ്പൺ പരാൻതീസിസ്, തുടർന്ന് എല്ലാം സമാഹരിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക, ഒടുവിൽ പരാൻതീസിസ് അടയ്ക്കുക. ഞാനത് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഒരു തവണയെങ്കിലും മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് സങ്കീർണ്ണമല്ല:

കോൺകറ്റനേറ്റ് കമാൻഡ് = സംയോജിപ്പിക്കുക ഞങ്ങൾ പരാൻതീസിസ് തുറക്കുന്നു ( കമാൻഡോ കമാൻഡ് ഒരു വാചകമാണ്, അതിന്റെ അർദ്ധവിരാമം കമാൻഡിനെ വേർതിരിക്കുന്നു "പ്ലേസ് പോയിന്റ് ;" അടുത്ത സ്ട്രിംഗ് വേർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള കോമ , വാചകം പോലെ ഉദ്ധരണികളിലെ കമാൻഡ് "xy=" പുതിയ സ്‌ട്രിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോമ , ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സെൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു  C3 പുതിയ സ്ട്രിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോമ , കൂടാതെ കോർഡിനേറ്റുകൾ വേർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ധരണികളിലെ കോമയും "," അടുത്ത സ്ട്രിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോമ , വടക്കൻ കോർഡിനേറ്റും അവസാന അർദ്ധവിരാമവും അടങ്ങിയ സെൽ D3,";" പിന്നെ നമ്മൾ പരാൻതീസിസുകൾ അടയ്ക്കുന്നു )

ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും:

=സംയോജിപ്പിക്കുക("സ്ഥലം പോയിന്റ് ;", "xy ="C3, ","D3, ";")

ഇത് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന നിരകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഫോർമുല പകർത്തുന്നു:

സ്ഥല പോയിന്റ്; xy = 388218.835,1566315.816;
സ്ഥല പോയിന്റ്; xy = 388219.911,1566320.28;
സ്ഥല പോയിന്റ്; xy = 388216.28,1566320.868;
സ്ഥല പോയിന്റ്; xy = 388215.36,1566316.473;
സ്ഥല പോയിന്റ്; xy = 388211.706,1566317.245;
സ്ഥല പോയിന്റ്; xy = 388212.713,1566321.593;

 

മൈക്രോസ്റ്റേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ അയയ്ക്കാം

ആ വാചകം നേരിട്ട് കമാൻഡ് ലൈനിലേക്ക് (യൂട്ടിലിറ്റീസ് കീ ഇൻ) പകർത്തി ഒട്ടിക്കാനും പോയിന്റുകൾ വരച്ചതായി കാണാനും കഴിയും.

എക്സൽ മൈക്രോസ്ട്രേഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു

പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റായി വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി‌എസ്‌വി ഫയലിലേക്ക് പകർത്താനും കഴിയും.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഫയലിനെ വിളിക്കുന്നു phobiafreedom.txt, അത് സി യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു; അതിനാൽ ഇതിനെ വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾ കീ ടൈപ്പുചെയ്യുക  @c: \ sweetpots.txt. പേരിന് ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്, മാത്രമല്ല അത് എളുപ്പവഴിയിൽ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്.

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം

കമാൻഡ് പോയിന്റ് അല്ല ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ എന്ന വ്യത്യാസത്തിൽ ഇത് അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു:  ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ സ്ഥാപിക്കുക

തുല്യ രൂപത്തിലുള്ള കോൺകാറ്റെനാമോസ്, കമാൻഡ് പ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ, വ്യാഖ്യാനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സെൽ, വാചകം സ്ഥാപിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റുകൾ:

=CONCATENATE(“പ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ ;”,B3,”;”,”xy=”,C3,”,”,D3,”;”)

എന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരണം.

ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ സ്ഥാപിക്കുക; 10; xy = 388218.835,1566315.816;
ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ സ്ഥാപിക്കുക; 11; xy = 388219.911,1566320.28;
ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ സ്ഥാപിക്കുക; 12; xy = 388216.28,1566320.868;
ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ സ്ഥാപിക്കുക; 13; xy = 388215.36,1566316.473;
ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ സ്ഥാപിക്കുക; 14; xy = 388211.706,1566317.245;
ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ സ്ഥാപിക്കുക; 15; xy = 388212.713,1566321.593;

അവിടെ അവർക്ക് അത് ഉണ്ട്:

എക്സൽ മൈക്രോസ്ട്രേഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു

ട്രാവെർ‌സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങൾ‌ക്കും അത് ചെയ്യും, പക്ഷേ കമാൻഡ് പ്ലേസ് ലൈനിനൊപ്പം, പോയിൻറുകൾ‌ക്ക് ഒരു ശ്രേണി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന ജാഗ്രതയോടെ; ഇത് അങ്ങനെയല്ല. അത് കമാൻഡ് പ്ലേസ് ലൈൻ, സ്റ്റാർട്ട് കോർഡിനേറ്റ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ...

ഇത് ചെയ്യാൻ മറ്റ് വഴികളുണ്ടെന്നും അത് അത്ഭുതകരമായി ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഉറപ്പാണ്. എന്നാൽ എന്റെ മനസ്സിനെ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് വ്യായാമം ഉപയോഗപ്രദമാണ്, എന്റെ കാര്യത്തിൽ, എന്റെ കമാൻഡുകൾ തുരുമ്പെടുക്കുന്നത് തടയുക.

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

6 അഭിപ്രായങ്ങള്

  1. ഹലോ സുഹൃത്തേ, മികച്ച വിവരം, മൈക്രോസ്റ്റേഷനിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ പുതുക്കാനും ഇതിലും മികച്ച രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഒരു സർക്കിളിന് പകരം ഒരു സർക്കിൾ എങ്ങനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം ഒരു നല്ല റഫറൻസ് ആയി പോയിന്റ് ചെയ്യണോ? മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നടപ്പിലാക്കി: =CONCATENAR (“പ്ലേസ് സർക്കിൾ;…..) തുടർന്ന് .txt ലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, പിന്നീട് @d:\circulo.txt എന്ന് കീ ഇൻ ചെയ്‌തു, പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അവ ഗ്രാഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കാമോ?

    നന്ദി.

  2. ഹലോ, സുപ്രഭാതം, ജി‌എൻ‌എസ്എസ് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു പ്രോമാർക്ക് 200 ജി‌പി‌എസിനായി ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലോ കുറിപ്പോ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ദിവസങ്ങളായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ജി‌പി‌എസ് എന്നെ .csv ഫയലുകൾ‌ എറിയുന്നു ... നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു, നന്ദി.

  3. കൊള്ളാം, കാരണം വിജയികൾ വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ സഹായത്തോടെ അവരെ ആകർഷിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, പകരം അവർ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും, അവർ എങ്ങനെ ചെയ്തുവെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു ... hehe എന്നോട് വിക്ടർ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ അവളെ ജിയോഫുമാഡാസിൽ തിരയുന്നു ... അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, കാരണം അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതിൽ എന്റെ യജമാനനായിരുന്നു, കൂടാതെ ഞാൻ ഇത് ഒരു പരീക്ഷണമായി ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ അത് ചെയ്തു സിവിൽ‌കാഡിനൊപ്പം ചെയ്യേണ്ട തിരിച്ചുവരവിൽ‌ അൽ‌പ്പമോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ‌ കഴിയില്ല, പക്ഷേ വർ‌ക്ക്ഷോപ്പിലെ എല്ലാവരേയും ആകർഷിച്ചു ...

    പി‌സി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തന്ത്രങ്ങളിൽ‌ കൂടുതൽ‌ വീതി സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവ പഠിക്കാൻ ഒരു ഗൈഡ് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്.

    സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നന്ദി, കാരണം ഗുവാ ഒരു ചീസ് ആണെന്ന് പറയാൻ എന്റെ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ