മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ: എക്സറ്റ്ടനിൽ നിന്നുള്ള കോർഡിനേറ്റുകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക

കേസ്: പ്രൊമാർക്ക് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ജി‌പി‌എസ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയുണ്ട്, കൂടാതെ ഈ ഉപകരണങ്ങളുള്ള ജി‌എൻ‌എസ്എസ് പോസ്റ്റ്‌പ്രോസസിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, എനിക്ക് എക്സലിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും.

മഞ്ഞയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ നിരകൾ കിഴക്ക്, വടക്ക് കോർഡിനേറ്റുകളും അവയുടെ വ്യാഖ്യാനവുമാണ്; ബാക്കിയുള്ളവ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

പ്രശ്നം: ഡാറ്റ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്റ്റേഷന്റെ പതിപ്പുകൾ ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

എക്സൽ മൈക്രോസ്ട്രേഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു

അതിനുള്ള വഴികൾ സ്ലഗ് ചെയ്യുക

മൈക്രോസ്റ്റേഷനുമായി നിങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനായുള്ള കമാൻഡ്, പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, ലേബലുകളല്ല. വളരെക്കാലമായി, ഒരു ഉപയോക്താവ് സിവിൽകാഡിൽ നിന്ന് അവ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അത് അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായി ചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് മൈക്രോസ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അത് തുറക്കുകയും പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് എല്ലാ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റാണ്. അതിനാൽ ... ഞാൻ മിക്കവാറും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു നിർദ്ദേശം ചോദിച്ചതായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു; ആഴത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിലും കമാൻഡുകൾ തുരുമ്പെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ മുമ്പ് വിശദീകരിച്ച നടപടിക്രമം മാത്രമാണ് ഓട്ടോകാർഡ് ഉപയോഗിച്ച്.

കോർഡിനേറ്റുകളെ Excel- മായി എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കാം

ഒരു വി‌ബി‌എ ചെയ്യുന്നത് അനുയോജ്യമാണ്, പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച പതിവ് പോലെ: സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എക്സൽ കൂടുതൽ ഉൽ‌പാദനക്ഷമമായിരിക്കണം, ഇവിടെ മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ കമാൻഡുകൾ (കീ ഇൻ) എക്സൽ കമാൻഡുകളുമായി (കോൺകറ്റനേറ്റ്) സംയോജിപ്പിക്കുന്ന നടപടിക്രമം

മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പോയിന്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് "പ്ലേസ് പോയിന്റ്" കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട കോർഡിനേറ്റിൽ സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ "xy =" ഉപയോഗിക്കുക, എല്ലായ്പ്പോഴും അർദ്ധവിരാമം (;) കമാൻഡ് സെപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ, കമാൻഡ് നൽകുമ്പോൾ സ്ഥല പോയിന്റ്; xy = 388218.835,1566315.816 ആ കോർഡിനേറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് വരയ്ക്കണം.

Excel- ന്റെ കാര്യത്തിൽ, concatenate കമാൻഡ് ഇപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്: concatenate command, open parenthes തുറക്കുക, തുടർന്ന് സമാഹരിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുക, ഒടുവിൽ പരാൻതീസിസ് അടയ്ക്കുക. ഞാനത് വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഒരു തവണയെങ്കിലും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സങ്കീർണ്ണമല്ല:

കോൺകറ്റനേറ്റ് കമാൻഡ് = സംയോജിപ്പിക്കുക ഞങ്ങൾ പരാൻതീസിസ് തുറക്കുന്നു ( കമാൻഡോ കമാൻഡ് ഒരു വാചകമാണ്, അതിന്റെ അർദ്ധവിരാമം കമാൻഡിനെ വേർതിരിക്കുന്നു «സ്ഥല പോയിന്റ്;» അടുത്ത സ്ട്രിംഗ് വേർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള കോമ , വാചകം പോലെ ഉദ്ധരണികളിലെ കമാൻഡ് «Xy =» പുതിയ സ്‌ട്രിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോമ , ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സെൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു C3 പുതിയ സ്ട്രിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോമ , കൂടാതെ കോർഡിനേറ്റുകൾ വേർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ധരണികളിലെ കോമയും «,» അടുത്ത സ്ട്രിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോമ , വടക്കൻ കോർഡിനേറ്റും അവസാന അർദ്ധവിരാമവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സെൽ D3,«;» തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ പരാൻതീസിസ് അടയ്‌ക്കുന്നു )

ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും:

= സംയോജിപ്പിക്കുക («സ്ഥലം പോയിന്റ് ;«"xy =",C3",",D3";«)

ഇത് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന നിരകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഫോർമുല പകർത്തുന്നു:

സ്ഥല പോയിന്റ്; xy = 388218.835,1566315.816;
സ്ഥല പോയിന്റ്; xy = 388219.911,1566320.28;
സ്ഥല പോയിന്റ്; xy = 388216.28,1566320.868;
സ്ഥല പോയിന്റ്; xy = 388215.36,1566316.473;
സ്ഥല പോയിന്റ്; xy = 388211.706,1566317.245;
സ്ഥല പോയിന്റ്; xy = 388212.713,1566321.593;

മൈക്രോസ്റ്റേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ അയയ്ക്കാം

ആ വാചകം നേരിട്ട് കമാൻഡ് ലൈനിലേക്ക് (യൂട്ടിലിറ്റീസ് കീ ഇൻ) പകർത്തി ഒട്ടിക്കാനും പോയിന്റുകൾ വരച്ചതായി കാണാനും കഴിയും.

എക്സൽ മൈക്രോസ്ട്രേഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു

പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റായി വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി‌എസ്‌വി ഫയലിലേക്ക് പകർത്താനും കഴിയും.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഫയലിനെ വിളിക്കുന്നു phobiafreedom.txt, അത് സി യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു; അതിനാൽ ഇതിനെ വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾ കീ ടൈപ്പുചെയ്യുക @c: \ sweetpots.txt. പേരിന് സ്‌പെയ്‌സുകൾ ഉണ്ടാകരുത്, അത് എളുപ്പവഴിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം

കമാൻഡ് പോയിന്റ് അല്ല ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ എന്ന വ്യത്യാസത്തിൽ ഇത് അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ സ്ഥാപിക്കുക

തുല്യ രൂപത്തിലുള്ള കോൺകാറ്റെനാമോസ്, കമാൻഡ് പ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ, വ്യാഖ്യാനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സെൽ, വാചകം സ്ഥാപിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റുകൾ:

= സംയോജിപ്പിക്കുക (text സ്ഥല വാചക ഐക്കൺ; », B3,»; »,» xy = », C3,», », D3,»; »)

എന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരണം.

ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ സ്ഥാപിക്കുക; 10; xy = 388218.835,1566315.816;
ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ സ്ഥാപിക്കുക; 11; xy = 388219.911,1566320.28;
ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ സ്ഥാപിക്കുക; 12; xy = 388216.28,1566320.868;
ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ സ്ഥാപിക്കുക; 13; xy = 388215.36,1566316.473;
ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ സ്ഥാപിക്കുക; 14; xy = 388211.706,1566317.245;
ടെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ സ്ഥാപിക്കുക; 15; xy = 388212.713,1566321.593;

അവിടെ അവർക്ക് അത് ഉണ്ട്:

എക്സൽ മൈക്രോസ്ട്രേഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു

പോളിഗോണൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, ഇത് തന്നെ ചെയ്യും, പക്ഷേ പ്ലേസ് ലൈൻ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച്, പോയിന്റുകൾക്ക് ക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന ജാഗ്രതയോടെ; അങ്ങനെയല്ല. അത് പ്ലേസ് ലൈൻ കമാൻഡ്, സ്റ്റാർട്ട് കോർഡിനേറ്റ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ...

ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റ് മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്നും അത് അത്ഭുതകരമായി ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഉറപ്പാണ്. എന്നാൽ എന്റെ മനസ്സിനെ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും എന്റെ കമാൻഡുകൾ തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ഈ വ്യായാമം ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

6 “മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ: എക്സലിൽ നിന്ന് കോർഡിനേറ്റുകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക” എന്നതിനുള്ള മറുപടികൾ

  1. ഹലോ സുഹൃത്തേ, മികച്ച വിവരങ്ങൾ, മൈക്രോസ്റ്റേഷനിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ പുതുക്കാനും മികച്ച രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു, മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഒരു പോയിന്റിന് പകരം ഒരു സർക്കിൾ എങ്ങനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം? ? മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഞാൻ ഒരു പാരാമീറ്ററായി ഉപയോഗിച്ചു: = CONCATENATE ("പ്ലേസ് സർക്കിൾ; ... ..) എന്നിട്ട് .txt ലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി keyd: \ circculo.txt എന്നായി കീയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, പക്ഷേ എനിക്ക് അവ ഗ്രാഫ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കണോ?

    നന്ദി.

  2. ഹലോ, നല്ല ദിവസം, ജി‌എൻ‌എസ്എസ് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു പ്രൊമാർക്ക് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ജി‌പി‌എസിനായി ഒരു പോസ്റ്റ്‌പ്രോസസ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലോ കുറിപ്പോ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ദിവസങ്ങളോളം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല, കാരണം ജി‌പി‌എസ് .csv പോലുള്ള ഫയലുകൾ എറിയുന്നു ... നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം നന്ദി.

  3. ശരി, വിജയികൾ വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ സഹായത്തോടെ അവരെ ആകർഷിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെന്നും പകരം അവർ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവർ എങ്ങനെ ചെയ്തുവെന്ന് ഉടനടി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു ... അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതിൽ എന്റെ യജമാനനായിരുന്നു, തെളിവ്ക്കായി ഞാനത് ചെയ്തില്ല, കാരണം സിവിൽകാഡിനൊപ്പം ചെയ്യേണ്ട അഗ്നിപർവ്വതവുമായി അവർക്ക് എന്നെ ചെറുതായി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു, പക്ഷേ വർക്ക് ഷോപ്പിലെ എല്ലാവരും മതിപ്പുളവാക്കി ...

    പി‌സി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തന്ത്രങ്ങളിൽ‌ കൂടുതൽ‌ വീതി സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവ പഠിക്കാൻ ഒരു ഗൈഡ് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്.

    സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നന്ദി, കാരണം ഗുവാ ഒരു ചീസ് ആണെന്ന് പറയാൻ എന്റെ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.