ചേർക്കുക
കറൻറ് / ജി.ഐ.എസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്ഭൂമി മാനേജ്മെന്റ്

ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഫോറം ശ്രദ്ധേയമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ നഗര ഇടപെടൽ

ഇക്വഡോറിലെ ക്വിറ്റോയിൽ നടക്കുന്ന ഈ സുപ്രധാന ഫോറം പ്രോഗ്രാം ഫോർ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയും കരീബിയൻ ലിങ്കൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ലാൻഡ് പോളിസികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. 5 മുതൽ മെയ് വരെ 10 മുതൽ 2013 വരെ.

നഗര ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഫോറം

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ഇക്വഡോറുമായി ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഇത് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ നഗരങ്ങളിൽ വികസിപ്പിക്കുകയും ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നഗര ഇടപെടൽ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും പങ്കിടാനും വിലയിരുത്താനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇത് 20 ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്, അവയിൽ ചിലത് കാര്യമായ അറിവില്ലാത്തതും നിർണ്ണായകമായ പ്രശ്നങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രസക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതുമാണ്, ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വിലയിരുത്തലിന്റെ നിലനിൽപ്പ്, മേഖലയിലെ മറ്റ് അധികാരപരിധിയിലെ തനിപ്പകർപ്പ് സാധ്യത.

ഈ സംരംഭത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രചോദനം മേഖലയിലെ നഗര പൊതു അജണ്ടയിലെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് (ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കൽ) പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ്. കൂടുതൽ പ്രധാനമായി, ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ ചിലത് എല്ലായ്പ്പോഴും നഗര ആസൂത്രകർക്ക് (അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർക്ക്) അറിയില്ല, ഉദാഹരണത്തിന്, സാവോ പോളോയിൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അധിക നിർമ്മാണ സാധ്യതയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (സിപാക്). തുല്യമായി ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ, കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നവയാണെങ്കിലും, 4 മുൻവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള മോശം വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം അശ്രദ്ധമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

നിയമപരവും ധനപരവും ഭരണപരവുമായ ഉപകരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യും, ഇത് ഭൂമി ക്രമീകരണം, ശീർഷകം, വികസന അവകാശങ്ങൾ, സാമൂഹിക താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ മേഖല, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മൂല്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവര സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, സമീപസ്ഥലങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നു. നഗരവികസനത്തിലെ സ്വകാര്യ നടപടി, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, സ്വത്ത് നികുതി ചുമത്തൽ, ഭൂവിനിയോഗത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരത തുടങ്ങിയവ.

ഫോറം പ്രഭാഷണങ്ങളെ ഉപകരണങ്ങളിലെ മാസ്റ്റർ‌ലി അവതരണങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു, തുടർന്ന് മിനി കോഴ്‌സുകളും ഒരേസമയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ താൽപ്പര്യമുള്ള പങ്കാളികൾക്ക് ഓരോ ഉപകരണത്തിന്റെയും സൈദ്ധാന്തികവും പ്രവർത്തനപരവുമായ വശങ്ങൾ ആഴത്തിലാക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. നിർദ്ദിഷ്ട നഗര ഇടപെടൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ അംഗീകൃത പരിചയമുള്ള ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിദഗ്ധർ കോൺഫറൻസുകളും മിനി കോഴ്‌സുകളും പഠിപ്പിക്കും.

പ്രാദേശിക, പ്രാദേശിക, ദേശീയ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റുകളുടെ അധികാരികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ എന്നിവരെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇടപെടൽ ഉപകരണങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ലാൻഡ് പോളിസികളുടെ നടത്തിപ്പിലും സർവകലാശാലാ അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരും സർക്കാരിതര സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും. ഫോറം ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യവും പരിചയവുമുള്ള സർക്കാർ.

നഗര ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഫോറം

ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന്:

 • മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളുടെ സംഭാവന
 • ധന, നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ
 • കെട്ടിട അവകാശങ്ങൾക്കായി മൂലധന നേട്ടങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കൽ
 • നഗര സാമൂഹിക സംയോജനം
 • കാലാവധി അവകാശങ്ങളുടെ പൊതു അംഗീകാരം
 • അന mal പചാരികതയ്ക്കുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 • സാമൂഹിക ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി നൽകൽ 5
 • സ്വകാര്യ ഏജന്റുമാരുടെ ഇടപെടലുകൾ
 • റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഇതരമാർഗങ്ങൾ
 • സാമൂഹ്യ ഭവന നിർമ്മാണത്തെ ലാഭകരമാക്കുന്നതിനുള്ള വിനിയോഗം
 • നഗര പുനർവികസനം

ഇവയ്‌ക്കിടയിൽ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ തുറന്നിരിക്കും ജനുവരി 25, ഫെബ്രുവരി 18 അവ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി ചെയ്യണം. ആദ്യ ഭാഗം കോഴ്‌സ് പേജിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്:

 • ഫോറം ഫോറം ഭാഗം 1

രണ്ടാമത്തേത് പ്രത്യേക ലിങ്കിൽ:

 • ഫോറം ഫോറം ഭാഗം 2

നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫറൻസുകളിൽ മാത്രം പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫറൻസുകളിലും മിനി കോഴ്‌സുകളിലും പങ്കെടുക്കണോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ രണ്ട് ഫോമുകളും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ബന്ധപ്പെടുക:

ഫോറം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:
കാറ്റലീന മോളിനാട്ടി
cmolinatti@yahoo.com.ar

അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്:
ലോറ മുല്ലാഹി
lmullahy@gmail.com

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ