ചേർക്കുക
സ്ഥല - ജി.ഐ.എസ്ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോഗുകൾ

ട്വിറ്ററിലെ മികച്ച 40 ജിയോസ്പേഷ്യലിൽ നിന്നുള്ള തണുത്ത നമ്പറുകൾ

ഒരു ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഉള്ളടക്ക സമുദ്രങ്ങളിൽ നാം മുങ്ങിമരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത്, വിവരത്തേക്കാൾ അറിവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തലക്കെട്ടുകൾ സ്ഥിരവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതുമാണെങ്കിൽ ട്വീറ്റിന്റെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആയുസ്സ് ആകർഷകമാകും.

ഇത്, 2 ന്റെ ദൈനംദിന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലേക്ക് 5 ന്റെ അച്ചടക്കത്തിൽ ചേർത്തു, കൂടാതെ സെലക്ടീവ് ട്രാക്കിംഗ്, റീട്വീറ്റുകളിലും പ്രിയങ്കരങ്ങളിലും ഉള്ളതുപോലെ ഫോളോ-അപ്പിൽ താൽപ്പര്യത്തേക്കാൾ വളർച്ചയുടെ ഒരു അധിക മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

 

ഒരു അച്ചടി പത്രത്തിന്റെ തലക്കെട്ടുകൾ വായിക്കുന്നതുപോലെയാണ് ട്വിറ്റർ. ഘടകങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ വിലപ്പെട്ടതാണ്, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കം മോശമാണെങ്കിൽ നിരാശാജനകമാണ്. അടുത്ത ദിവസം മത്സ്യം പൊതിയുന്നതിൽ അവ അത്ര നല്ലതല്ല.

 

ചിത്രം

 

നിരീക്ഷിക്കുന്നു ട്വിറ്റർ അക്ക of ണ്ടുകളുടെ മികച്ച 40 ജിയോസ്പേഷ്യൽ മേഖലയിൽ, ഇവ ചില തണുത്ത സംഖ്യകളാണ്, 29 ജൂണിന്റെ 2015 ൽ:

 

പ്രധാനപ്പെട്ട ചലനങ്ങൾ

ഒരു അക്കൗണ്ടിന് മത്സരാധിഷ്ഠിതമായി തുടരാൻ, ആറുമാസത്തെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 10 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം. അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് 11% മുതൽ 15% വരെ വളരുന്ന ശരാശരിയിലേക്ക് സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

ഈ ആറുമാസത്തിനിടയിൽ വളർച്ച എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നാലാമത്തെ നിരയിൽ പട്ടിക കാണിക്കുന്നു. ചുവപ്പിൽ 10% ൽ താഴെയുള്ള വളർച്ചയുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ, പച്ചയിൽ 25% ന് മുകളിലുള്ള വളർച്ച.

 

 

1 സോൺ - ടോപ്പ് 1 - 50% ട്രാഫിക് 6 അക്കൗണ്ടുകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

 • ഈ പ്രദേശം കുറച്ച് മാറുന്നു. വേരിയൻറ് is ജിസ്ഡേയിൽ 32% വളർച്ച നേടി, ആഴ്സൺബെൽട്രാനെ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച് 7% വളർച്ച നേടി.

 

2 സോൺ - സംക്രമണം - ഒരു 15% ൽ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രദേശത്ത് മലകയറ്റം തുടരാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിലവിലെ പ്രവണത തുടരുകയാണെങ്കിൽ, പ്രവർത്തനം കുറവായതിനാൽ und മുണ്ടോജിയോ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വീഴാം.

 

3 സോൺ - ക്യൂ.

35% ട്രാഫിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്കി അക്കൗണ്ടുകൾ 4 സെഗ്‌മെന്റുകളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

 

Q1 ടെയിൽ ചെയ്യുക

ഇത് സാധാരണ പരിധിക്കുള്ളിൽ വളർച്ചയുള്ള ട്രാഫിക്കിന്റെ 8% പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

 

Q2 ടെയിൽ ചെയ്യുക

6 അക്കൗണ്ടുകൾ ഈ 10% നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, @masquesig (32%), മാപ്പിംഗ്ജിസ് (28%) എന്നിവയുടെ രസകരമായ വളർച്ച

 

Q3 ടെയിൽ ചെയ്യുക

7% പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 9 അക്കൗണ്ടുകൾ. Growthegeomate, ewNewOnGIScafe, മാപ്പിംഗ് ഇൻററാക്റ്റ് എന്നിവ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ വളർച്ചയോടെ

 

Q4 ടെയിൽ ചെയ്യുക

@COMUNIDAD_SIG- ൽ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ വളർച്ച മാത്രമേ ഇവിടെ കാണാനാകൂ

 

ഇല്ല അക്കൗണ്ട് ജൂണ് -30 വളർച്ച 6 മാസം സഞ്ചിത ശതമാനം വ്യക്തിഗത ശതമാനം മേഖല  
1 @ ജി      25,848 11% 12% 12% ടോപ്പ് 1 50%
2 @gisuser      20,057 8% 21% 9%
3 eningenenieriared      17,705 12% 29% 8%
4 logblogingenieria      16,147 11% 37% 7%
5 @MundoGEO      14,536 8% 44% 7%
6 @sisday      12,540 32% 50% 6%
7 @gersonbeltran      11,260 7% 55% 5% ട്രാൻസ് 15%
8 @ ജ്വാമാതമാസ്      11,091 52% 60% 5%
9 ഡയറക്ഷൻസ്മാഗ്        9,137 13% 64% 4%
10 @ എസ്രി_സ്പെയിൻ        5,881 10% 67% 3% Q1 ടെയിൽ ചെയ്യുക 8%
11 @URISA        5,579 10% 69% 3%
12 @ ജിഇൻഫോം ഫോർമാറ്റുകൾ 1        5,306 18% 72% 2%
13 ap മാപ്പിംഗ്ഗിസ്        4,817 28% 74% 2% Q2 ടെയിൽ ചെയ്യുക 10%
14 @pcigeomatics        3,965 13% 76% 2%
15 @nosolosig        3,770 23% 78% 2%
16 @gim_intl        3,324 13% 79% 2%
17 @masquesig        3,189 32% 81% 1%
18 E ജിയോആക്ച്വൽ        3,105 15% 82% 1%
19 @Cadalyst_Mag        2,965 8% 84% 1% Q3 ടെയിൽ ചെയ്യുക 9%
20 @ClickGeo        2,928 12% 85% 1%
21 ElTel_y_SIG        2,921 13% 86% 1%
22 @ ജേമ്മേറ്റ്        2,788 46% 88% 1%
23 @orbemapa        2,626 2% 89% 1%
24 @NewOnGISCafe        2,527 26% 90% 1%
25 Ap മാപ്പിംഗ് ഇൻററാക്റ്റ്        2,476 26% 91% 1%
26 @POBMag        2,347 16% 92% 1% Q4 ടെയിൽ ചെയ്യുക 9%
27 @ കംപാർട്ടെസിഗ്        2,347 20% 93% 1%
28 isgisandchips        2,238 13% 94% 1%
29 O കോയിറ്റ് ടോപ്പോഗ്രാഫി        1,964 14% 95% 1%
30 uncomunidadign        1,815 0% 96% 1%
31 IGSIGdeletras        1,468 13% 97% 1%
32 ranfranzpc        1,318 8% 97% 1%
33 Ort പോർട്ടൽ ജിയോഗ്രാഫോസ്        1,291 1% 98% 1%
34 art കാർട്ടോലാബ്        1,103 19% 98% 1%
35 At സാറ്റോക കണക്റ്റ്            941 3% 99% 0%
36 vrevistamapping            924 1% 99% 0%
37 @COMMUNITY_SIG            913 34% 100% 0%
38 ArtCartesia_org            591 9% 100% 0%

ഡിസംബർ 2015- നുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ

ap മാപ്പിംഗിസ് ടെയിൽ ക്യുഎക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് വരെ പോകാൻ പോകുന്നു, @URISA നീക്കുന്നത് ടെയിൽ ക്യുഎക്സ്എൻ‌എം‌എക്സിലേക്ക് വീഴും, @ ഗിയോമേറ്റിനെ മറികടന്നതിന് ശേഷം.

Und മുണ്ടോജിയോ സംക്രമണ മേഖലയിലേക്ക് വീഴും, @ ജിസ്ഡേ, ടോപ്പ് എക്സ് ന്യൂക്സ് മുണ്ടൊജിയോയുമായി എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ പോരാടും, എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഫോളോവേഴ്‌സിന്റെ വക്കിലാണ്.

XCOMMUNIDAD_SIG ചില 5 സീറ്റുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ടെയിൽ Q4 ൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ചില 1,129 ഫോളോവേഴ്‌സ്.

borbemapa ടെയിൽ Q4 ലേക്ക് വീഴാൻ പോകുന്നു. -ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച ദിനചര്യയിലെ മാറ്റത്തിനൊപ്പം, അവൻ 3,200 അനുയായികളെ കവിയുന്നു, elTel_y_SIG, Cadalyst_Mag എന്നിവരെ മറികടക്കും. എല്ലായ്പ്പോഴും ടെയിൽ Q3- ൽ.

 

Twitter- ൽ Top40 പിന്തുടരുക

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

5 അഭിപ്രായങ്ങള്

 1. കണക്കാക്കുന്നു:

  ഞങ്ങളുടെ ട്വിറ്റർ അക്ക look ണ്ട് നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (https://twitter.com/GeoInnovaASL - 2.649 ഫോളോവേഴ്‌സ്) ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക് (http://geoinnova.org/blog-territorio) നിങ്ങളുടെ പട്ടിക നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കാൻ.

  ഗ്യാരന്റി എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് GIS-നെയും പരിസ്ഥിതിയെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും പരിശീലനവും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, 18K-ൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള Facebook ഗ്രൂപ്പ് "GIS ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ, ടൂളുകൾ, കോഴ്സുകൾ" എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു (https://www.facebook.com/groups/MundoGIS).

  ജി‌ഐ‌എസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തിനും പരിശ്രമത്തിനും നന്ദി.

 2. നല്ല വിശകലനം! ഒപ്പം നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ ജിയോമാറ്റിക് അവസ്ഥ അറിയാനും ആവശ്യമാണ്.
  എന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു (:

 3. പ്രധാനമായും സ്പാനിഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണും?

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ