മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ ആന്റ് അർബൻ പ്ലാനിംഗ് [UJCV]

ഈ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളും റദ്ദാക്കാനാകില്ല പ്രാധാന്യം കൂടിയത് മനുഷ്യ വികസന ഒരു ശ്രദ്ധ ഭൂമിയിൽ മാനേജ്മെന്റ് കുറ്റപത്രങ്ങളിൽ ജ്ഞാനശാഖകളെ സൂചിപ്പിക്കയല്ലാതെ വേണ്ടി പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ച്, മധ്യ അമേരിക്ക യജമാനന്റെ ഡിഗ്രി ഏറ്റവും രസകരമായ ഒന്നാണ്.

നഗര ആസൂത്രണത്തിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ujcv

ഹോണ്ടുറാസിലെ ബിസിനസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ജോസ് സിസിലിയോ ഡെൽ വാലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിന്റെ തന്ത്രം പുതുക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ എല്ലാ പ്രക്രിയകളുടെയും വിർച്വലൈസേഷനും സേവനങ്ങളുടെ our ട്ട്‌സോഴ്സിംഗിനും താൽപ്പര്യമുണർത്തുന്ന പ്രവണതകളോടെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. പ്രൊഫൈലുകൾ, നിരീക്ഷണം, ട്യൂട്ടോറിംഗ്; രസകരമായ മാതൃക, അക്കാദമിയുടെ മുൻ‌ഗണന പഠിപ്പിക്കുക, അന്വേഷിക്കുക, സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുക എന്നിവയാണ്.

പാണ്ഡിത്യത്തെക്കുറിച്ച്.

കൊറിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഹാൻ-ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അർബൻ റിസർച്ച്, സൂസങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയുമായി ഈ സർവ്വകലാശാലയുടെ സഹകരണ കരാറിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ രൂപീകരിക്കാൻ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിസൈൻ, അർബൻ പ്ലാനിംഗ് ഒരു നേട്ടമുണ്ട്. കൊറിയയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, വാസ്തുവിദ്യ. നഗര രൂപകൽപ്പനയ്ക്കും ആസൂത്രണത്തിനും, രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് മേഖല, പൊതുമേഖല എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സമഗ്രമായ പരിഹാരം നൽകുന്നതിന് പ്രൊഫഷണൽ പ്രവർത്തനത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഉയർന്ന ഇംപാക്റ്റ് ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് ഇത് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. , സ്ഥാപിത അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുസരിച്ച് സിവിൽ അസോസിയേഷനുകളും അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണവും.

കരിയർ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

 • സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക, സാംസ്കാരിക, സ്പേഷ്യൽ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗര പ്രശ്‌നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പ്രാപ്തിയുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക, സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളും ഡിസൈൻ തത്വങ്ങളും ഉറച്ച സൈദ്ധാന്തികവും സാങ്കേതികവുമായ അടിത്തറകളിലൂടെ പ്രയോഗിക്കുക, മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികളും ഭ physical തിക-സ്പേഷ്യൽ ഇടപെടലുകളും രൂപീകരിക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും. നഗര ജീവിതം
 • എന്താണ് ഒരു നഗരത്തിന്റെ ഇടപെടൽ, നഗര ശില്പ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കോൺക്രീറ്റ് ഉപായങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു അവലോകനം ഉയർന്ന സാമൂഹിക സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രത്തേയും പ്രതിബദ്ധതയും ട്രെയിൻ പ്രൊഫഷണലുകൾ, ഐഹികജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വായത്തമാക്കിയ ശാരീരിക സ്ഥലം പുനർരൂപകല്പന അനുവദിക്കുന്നു .
 • സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം സൂക്ഷ്മമായി നഗര ഡെവലപ്പർമാർ, അർബൻ പദ്ധതികൾ സാധ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ പരിസ്ഥിതി പ്രത്യേക അവസ്ഥ, ഒപ്പം ഉപകരണങ്ങളാണ് പ്രകാരം നഗരങ്ങളിൽ വളർച്ച ക്രമം അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഫോം.

ബിരുദധാരിയുടെ പ്രൊഫൈൽ.

നഗര ആസൂത്രണത്തിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ujcv, ശരിയായ ആസൂത്രണം അവരെ അനുവദിക്കുന്ന മെഥൊദൊലൊഗിചല് സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ അറിവ്, ഡിസൈൻ ആൻഡ് അർബൻ ആസൂത്രണ ഉജ്ച്വ് മാസ്റ്റര് പ്രൊഫഷണലുകളെ അർബൻ ഡിസൈൻ, നഗര ആസൂത്രണ, മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അർബൻ പ്രാദേശിക വികസന പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹാജരാക്കണം സംഘടന, ഇൻഷുറൻസ് ലക്ഷ്യങ്ങളും, ഫലങ്ങളും, നഗര നഗര-നാമമാത്ര, പ്രാദേശിക, പ്രാദേശിക വികസന ലക്ഷ്യം കാണാൻ വിഭവങ്ങൾ ജനം നടപ്പാക്കുന്നതും ഏകോപനം.

പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ രീതി.

ഇപ്പോൾ, ഹോണ്ടുറാസിലെ ടെഗുസിഗൽ‌പയിലെ 6 മുതൽ 8 AM ഷെഡ്യൂളുകളിൽ മുഖാമുഖ പങ്കാളിത്തത്തോടെ മാസ്റ്റർ ബിരുദം വെർച്വൽ സാധ്യതകളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. അവ ഉടൻ തന്നെ വെർച്വൽ ആകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടില്ലെങ്കിലും -അത് ഇപ്പോൾ ഗുരുതരമായ അസന്തുലനമാണെന്നു തോന്നുന്നു- ഇത് മാറ്റാനാവാത്തതിനാൽ മാത്രമല്ല, നിരവധി ക്ലാസുകൾ ഇതിനകം തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ വിർച്വലൈസ്ഡ് ഉള്ളടക്കത്തിലും ഉള്ളതിനാൽ.

കാലാവധി 20 മാസങ്ങളാണ് (ഒരു വർഷം 8 മാസം), 12 വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരു തീസിസ് പ്രോജക്റ്റ് വികസിപ്പിച്ച കാലയളവ്.

ഉള്ളടക്ക വിതരണം

വിഷയങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം നാല് ബ്ലോക്കുകളായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, എഞ്ചിനീയർമാരോടും ആർക്കിടെക്റ്റുകളോടുമുള്ള പതിവ് ദിശാബോധം കാരണം പരമ്പരാഗത സാങ്കേതികതയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല; മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ സാമൂഹിക മേഖലകളിലെ പ്രൊഫഷണലുകളെ യജമാനന്മാർക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

1. മാനേജുമെന്റ് ബ്ലോക്ക്

 • തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണം
 • മാനേജുമെന്റും തന്ത്രപരമായ സമീപനവും
 • പ്രോജക്ട് മാനേജുമെന്റിന്റെ ആമുഖം

2. നഗര വിശകലന ബ്ലോക്ക്

  • നഗര പരിധികൾ
  • ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ
  • അർബൻ ഫ്രാഗ്മെൻറിന്റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ്

3. ഡിസൈൻ ബ്ലോക്ക്

  • നഗര രൂപകൽപ്പന
  • നഗര അടിസ്ഥാന സ and കര്യങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും
  • നിയമങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, കരാർ മാനേജുമെന്റ്

4. ആസൂത്രണ ബ്ലോക്ക്.

 • നഗര പദ്ധതികളിലെ പരിസ്ഥിതി
 • സാമൂഹ്യ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികളുടെ രൂപവത്കരണവും മാനേജ്മെന്റും
 • ഭൂമി മാനേജ്മെന്റ്

അവസാനമായി, തീസിസ് സെമിനാർ നടക്കുന്നു. എന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതും വളരെ കൃത്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നതുമായ ഒരു വശം, വ്യത്യസ്ത മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സുകളിൽ അവർ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരേ പ്രോജക്റ്റിലെ മിക്കവാറും ക്ലാസുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എടുക്കുന്നു എന്നതാണ്. അവസാനം, പ്രബന്ധത്തിന്റെ അവതരണം വളരെ എളുപ്പമാണ്, മാത്രമല്ല അറിവിന്റെ ഉപയോഗവും വാഗ്ദാനത്തിൽ കുറവല്ല.

ക്ലാസുകളെ സേവിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകളുടെ പ്രൊഫൈൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ മാതൃകകളുമായി പരിശീലനം മാത്രമല്ല, തന്ത്രപരമായ, മാനേജർ, ബിസിനസ് വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ എന്നിവ മനസിലാക്കാനും പ്രവേശിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണമായി, "സോഷ്യൽ ഹ housing സിംഗ്" സമീപനത്തിന് സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ചെറുതും താഴ്ന്നതുമായ വീടുകളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, മറിച്ച് വിവിധ തലത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക നിലകളുള്ള ഇടങ്ങളുടെ മികച്ച ഉപയോഗം എന്ന ആശയം.

നന്നായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ വൈദഗ്ദ്ധ്യം -സാങ്കേതിക തലത്തിന് പുറമെ- പോലുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ, ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്രണം, ഏത് ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗക്ഷമതയും കഴിയും ഒരു ഉപകരണം പണിയുന്നു ഏത് സാധാരണ പരിമിതപ്പെടുത്തി ഘടകം ആശയങ്ങൾ സമീപനത്തിന്റെയും ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈ പ്രദേശത്ത് കോർ കഴിവുകളുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളെ കഴിയും പി‌ഡി‌എഫിലെ ഒരു കവിതയ്‌ക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്രദമല്ല, കൂടാതെ ഓരോ വർഷവും നിങ്ങളുടെ ബജറ്റും നിക്ഷേപ പദ്ധതിയും രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനും ഒരു ഗൈഡ് ആവശ്യമാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:

യു‌ജെ‌സി‌വി - ഹോണ്ടുറാസിലെ മാസ്റ്ററുടെ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിലേക്ക് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം (at) ujcv.edu.hn

"മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് അർബൻ പ്ലാനിംഗ് [യുജെസിവി]" എന്നതിനുള്ള ഒരു മറുപടി

 1. മികച്ചത്! പ്രത്യേക മാസ്റ്റർ ബിരുദമുള്ള നഗര പ്രോജക്ടുകൾക്കായി പുതിയ പ്രൊഫഷണലുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയ്ക്ക് വളരെ സഹായകരമാണ്, അത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നു.

  നന്ദി!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.