ചര്തൊഗ്രഫിഅ

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും വിഭവങ്ങളും പഠന ചുമതലയുള്ളതും ഭൂമിശാസ്ത്ര ഭൂപടങ്ങളുടെ വികാസവും.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ