ചേർക്കുക
അര്ച്ഗിസ്-എസ്രികറൻറ് / ജി.ഐ.എസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്

ഐസോലിനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് - തരങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും

തുല്യ മൂല്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുമായി ചേരുന്ന ഒരു വരിയാണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻ. കാർട്ടോഗ്രഫിയിൽ, ശരാശരി സമുദ്രനിരപ്പ് പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ നിലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള തുല്യ ഉയരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഐസോളിനുകൾ ഒത്തുചേരുന്നു. വരികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഗൈഡാണ് ഒരു കോണ്ടൂർ മാപ്പ്. താഴ്‌വരകളുടെയും കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ഉയരം, ചരിവ്, ആഴം എന്നിവ കാണിക്കുന്നതിന് ഇത് പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു മാപ്പിൽ രണ്ട് ക our ണ്ടറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇടത്തെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആകാരം എന്ന് വിളിക്കുകയും മുകളിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആർക്ക് ജി‌ഐ‌എസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഐസോളിനുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കാൻ കഴിയും, അതിനാൽ ഒരു മാപ്പിന് ഏത് പ്രദേശത്തിന്റെയും ത്രിമാന ഉപരിതലത്തെ ദ്വിമാന മാപ്പിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയും. ഐസോലൈനുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക our ണ്ടറുകളുടെ മാപ്പ് മനസിലാക്കുന്നതിലൂടെ, ക്ലയന്റിന് ഉപരിതലത്തിന്റെ ചരിവ് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ആഴമോ ഉയരമോ ആകട്ടെ, ജിയോഫോർമുകൾക്ക് പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. രണ്ട് ഐസോളിനുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇടം ഉപഭോക്താവിന് കാര്യമായ ഡാറ്റ നൽകുന്നു.

വരികൾ വളയുകയോ, നേരായതോ, പരസ്പരം കടക്കാത്തതോ ആയ രണ്ടും കൂടിച്ചേർന്നതോ ആകാം. ഐസോലൈനുകൾ കാണിക്കുന്ന ഉയരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൊതുവെ സമുദ്രത്തിന്റെ ശരാശരി ഉയരമാണ്. ഐസോലൈനുകൾക്കിടയിലുള്ള തുടർച്ചയായ ഇടം പഠനത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഉപരിതലത്തിന്റെ ചെരിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിനെ "ഇന്ററിം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഐസോലിനുകൾ ശക്തമായി വ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, അവർ ഒരു ചരിഞ്ഞ ചരിവ് കാണിക്കും. നേരെമറിച്ച്, ഐസോലിനുകൾ വളരെ അകലെയാണെങ്കിൽ, അതിനെ അതിലോലമായ ചരിവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അരുവികളും താഴ്‌വരയിലെ ജലപാതകളും ഒരു കർവ് മാപ്പിൽ "v" അല്ലെങ്കിൽ "u" ആയി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിന്റെ തരം അനുസരിച്ച് ഗ്രീക്കിൽ "തുല്യമായത്" എന്നർത്ഥം വരുന്ന "iso" എന്ന പ്രിഫിക്‌സിനൊപ്പം പലപ്പോഴും കർവുകൾക്ക് പേരുകൾ നൽകാറുണ്ട്. "iso" എന്ന പ്രിഫിക്‌സിന് പകരം "isallo" നൽകാം, ഇത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഒരു നിശ്ചിത വേരിയബിൾ സമാനമായ നിരക്കിൽ മാറുന്നിടത്ത് ഫോം ലൈൻ ചേരുന്നുവെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. കർവ് എന്ന പദം സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിൽ മറ്റ് പേരുകൾ പതിവായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് നിരവധി ഘടകങ്ങളുള്ള ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ, തുല്യ അകലത്തിലുള്ള ഇടങ്ങളും കോണ്ടൂർ ലൈനുകളും ഏകീകൃത ചരിവുകൾ കാണിക്കുന്നു.

ഐസോലൈനുകളുടെ ചരിത്രം

വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും തത്തുല്യ മൂല്യമുള്ള പോയിന്റുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വരികളുടെ ഉപയോഗം വളരെക്കാലമായി നിലവിലുണ്ട്. 1584-ൽ പീറ്റർ ബ്രൂയിൻസ് എന്ന ഡച്ചുകാരൻ ഹാർലെമിന് സമീപമുള്ള സ്പാർൺ ജലപാതയുടെ ആഴം കാണിക്കുന്നതിനാണ് കോണ്ടൂർ ലൈനുകളുടെ ആദ്യ റെക്കോർഡ് ഉപയോഗം നടത്തിയത്. സ്ഥിരമായ ആഴത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഐസോലിനുകൾ ഇപ്പോൾ "ഐസോബാറ്റുകൾ" എന്നറിയപ്പെടുന്നു. 1700-കളിൽ ഉടനീളം, ജലാശയങ്ങളുടെയും പ്രദേശങ്ങളുടെയും ആഴവും വലുപ്പവും നിർവചിക്കാൻ ഡയഗ്രാമുകളിലും ഭൂപടങ്ങളിലും വരകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 1701-ൽ എഡ്മണ്ട് ഹാലി ഐസോഗണൽ കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. 1-ൽ മെർവീഡ് ജലപാതയുടെ കിടക്ക മനസ്സിലാക്കാനും വരയ്ക്കാനും നിക്കോളാസ് ക്രൂക്വസ് 1727 ഫാത്തോമിന് തുല്യമായ ഇടവേളകളുള്ള ഐസോബാത്ത് ഉപയോഗിച്ചു, ഫിലിപ്പ് ബുഷെ 10-ൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിനായി 1737 ഫാത്തോമുകളുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കാലയളവ് ഉപയോഗിച്ചു. 1746-ൽ കോനിക്കോ വാൻഡെല്ലി ഉപയോഗിച്ചു. ഡച്ചി ഓഫ് മോഡേനയുടെയും റെജിയോയുടെയും ഗൈഡ് വരച്ച് ഉപരിതലത്തെ നിർവചിക്കുന്നതിനുള്ള വരികൾ. 1774-ൽ അദ്ദേഹം ഭൂമിയുടെ ശരാശരി കനം അളക്കാൻ സ്കീഹാലിയൻ പരീക്ഷണം നടത്തി. പർവതങ്ങളുടെ ചരിവുകൾ ഒരു പരീക്ഷണമായി പരിശോധിക്കാൻ ഐസോലിനുകൾ എന്ന ആശയം ഉപയോഗിച്ചു. അന്നുമുതൽ, കാർട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഐസോലിനുകളുടെ ഉപയോഗം ഒരു സാധാരണ തന്ത്രമായി മാറി. ഈ തന്ത്രം 1791-ൽ JL Dupain-Treil ഫ്രാൻസിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയായി ഉപയോഗിച്ചു, 1801-ൽ Rocca d'Aufo-യിലെ തന്റെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഹാക്സോ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു. അന്നുമുതൽ, മാപ്പിംഗിനും വ്യത്യസ്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കുമായി ഐസോലിനുകളുടെ പൊതുവായ ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു.

1889-ൽ ഫ്രാൻസിസ് ഗാൽട്ടൺ "ഐസോഗ്രാം" എന്ന പദപ്രയോഗം, വ്യക്തിനിഷ്ഠമായതോ അളവിലുള്ളതോ ആയ ഹൈലൈറ്റുകളിൽ ഏകതാനതയോ താരതമ്യമോ കാണിക്കുന്ന വരികൾക്കായുള്ള വീക്ഷണത്തിന്റെ ഉറവിടമായി നിർദ്ദേശിച്ചു. "isogon", "isoline", "isarhythm" എന്നീ പദപ്രയോഗങ്ങൾ പൊതുവെ ഐസോലിനുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. "ഐസോക്ലൈൻസ്" എന്ന പദപ്രയോഗം തുല്യമായ ചരിവിനൊപ്പം ഫോക്കസ് നേടുന്ന ഒരു വരയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഐസോളിനുകളുടെ തരങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും

മാപ്പുകളിലും ഗ്രാഫിക്, അളക്കാവുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തിലും ഐസോളിനുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു. കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ ഒരു ക്രമീകരണമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ കാഴ്ചയായി വരയ്ക്കാം. ഫ്ലാറ്റ് കാഴ്‌ച ഗൈഡ് പ്രാതിനിധ്യമാണ്, അതുവഴി കാഴ്ചക്കാരന് മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും. പ്രൊഫൈൽ കാഴ്ച പതിവായി ലംബമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകൾ വരികളുടെ ക്രമീകരണമോ ക്രമീകരണമോ ആയി മാപ്പുചെയ്യാം, അതേസമയം പ്രദേശത്തെ വായു മലിനീകരണം ഒരു പ്രൊഫൈൽ കാഴ്ചയായി കാണാൻ കഴിയും.

ഒരു ഗൈഡിൽ നിങ്ങൾ വളരെ കുത്തനെയുള്ള ചരിവ് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, "കാരിയർ" രൂപങ്ങളുടെ ഒരു രൂപരേഖയിൽ ഐസോലിനുകൾ ഒന്നിച്ചുചേരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അവസാന കോണ്ടൂർ ലൈനിൽ ചിലപ്പോൾ താഴ്ന്ന നിലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടിക്ക് മാർക്കുകൾ ഉണ്ട്. പരസ്പരം അടുത്തുള്ള കോണ്ടൂർ ലൈനുകളിലൂടെയും മഴ കാണിക്കുന്നു, മിക്കവാറും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുകയോ ദൃഢമായി ഉറപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് വിവിധ മേഖലകളിൽ കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, ഐസോളിനുകളുടെ പേര് നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ അവ സംസാരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ തരം അനുസരിച്ച് മാറാം.

 പരിസ്ഥിതി:  ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വേരിയബിൾ കാണിക്കുന്ന വരികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഐസോപ്ലെത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഒരു വലിയ പ്രദേശത്ത് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ ഒരു ഉപസ്ഥാപനമാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, ജനസംഖ്യയുടെ കനം.

അതിനനുസരിച്ച്, ഐസോഫ്ലോർ പരിതസ്ഥിതിയിൽ, ജില്ലകളെ താരതമ്യ ജൈവ ഇനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ഒരു ഐസോപ്ലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് മൃഗങ്ങളുടെ ഗതാഗതത്തിന്റെയും പാറ്റേണിന്റെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.

പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം: പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൽ ഐസോളിനുകളുടെ വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ മലിനീകരണം ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, ഈ മേഖലയിൽ മലിനീകരണം വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത അനുവദിക്കുന്ന ലെവലുകൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മലിനീകരണ കനം മാപ്പുകൾ വിലപ്പെട്ടതാണ്.

നാശനഷ്ടം പ്രകടമാക്കുന്നതിന് ഐസോപ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതേസമയം പ്രദേശത്തെ മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് കാണിക്കാൻ ഐസോബെലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ എന്ന ആശയം നടീൽ, രോമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ജലപാതകളുടെയോ മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെയോ അരികുകളിൽ മണ്ണിന്റെ വിഘടനം പ്രദേശങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ അളവിൽ കുറയുന്നു. ജലത്തിന്റെ

സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം: സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൽ, ഇനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ വേരിയബിളിന്റെ ആപേക്ഷിക അന്വേഷണം കാണിക്കുന്നതിനോ കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫോം ലൈനിന്റെ പേര് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ തരം അനുസരിച്ച് മാറുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ, ഒരു പ്രദേശത്തിന്മേൽ മാറാൻ കഴിയുന്ന ഹൈലൈറ്റുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് ഐസോളിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ചലന സമയത്തിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഐസോഡാപെയ്നിന് സമാനമാണ്, ഐസോട്ടിം എന്നത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗതാഗതച്ചെലവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവര ഉപയോഗത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ: അളക്കാവുന്ന ടെസ്റ്റുകളിൽ, ഐസോഡെൻസി ലൈനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോഡെൻസെൻസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ കനം കണക്കാക്കുന്നതിനൊപ്പം സമീപനങ്ങൾ നേടുന്നതിന് ഐസോളിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം: കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഐസോലിനുകൾക്ക് വലിയ ഉപയോഗമുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് കാലാവസ്ഥ, കാലാവസ്ഥ, കാലാവസ്ഥ, ന്യൂമാറ്റിക് ഫോഴ്‌സ് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത താപവൈദ്യുത ഘടകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരവധി സെറ്റ് കവറുകളിൽ ഐസോതെർമുകളും ഐസോബാറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

താപനില പഠനം: പോയിന്റുകളെ തുല്യ താപനിലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരം ഐസോലിൻ ആണ്, ഐസോതെർമുകൾ എന്നും സൂര്യനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വികിരണങ്ങളുമായി പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ഐസോഹെൽ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ശരാശരി വാർഷിക താപനിലയ്ക്ക് തുല്യമായ ഐസോലൈനുകളെ ഐസോജിയോതെർമുകൾ എന്നും ശരാശരി ശൈത്യകാല താപനിലയോ തത്തുല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളെ ഐസോകെമിക്കൽസ് എന്നും വേനൽക്കാലത്തെ ശരാശരി താപനിലയെ ഐസോതെർ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

കാറ്റ് പഠനം: കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിൽ, നിരന്തരമായ കാറ്റ് വേഗത വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈനിനെ ഐസോടാച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു ഐസോഗോൺ നിരന്തരമായ കാറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു

മഴയും ഈർപ്പവും: മഴയും ചെളിയും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളോ പ്രദേശങ്ങളോ കാണിക്കുന്ന ഐസോലൈനുകൾക്ക് പേരിടുന്നതിന് നിരവധി പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 • ഐസോയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോയറ്റ: പ്രാദേശിക മഴ കാണിക്കുക
 • ഇസോചലാസ്: ആലിപ്പഴത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ആവർത്തനത്തോടെ പ്രദേശങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വരികളാണ് അവ.
 • ഐസോബ്രണ്ട്: ഒരേ സമയം കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം നേടിയ പ്രദേശങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഗൈഡുകളാണ് അവ.
 • ഐസോനെഫ് ക്ലൗഡ് സ്പ്രെഡ് കാണിക്കുക
 • ഐസോഹുമെ: പ്രദേശങ്ങളെ ആപേക്ഷികമായി സ്ഥിരമായി പാലിക്കുന്ന വരികളാണ് അവ
 • ഐസോഡ്രോസ്റ്റെർം: മഞ്ഞു പോയിന്റ് സ്ഥിരതയോ വർദ്ധനവോ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.
 • ഐസോപെറ്റിക്: ഐസ് വിതരണ തീയതികളുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം ഐസോടാക് ഡിഫ്രോസ്റ്റിംഗ് തീയതികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ബാരാമെട്രിക് മർദ്ദം: കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിൽ, ഭാവിയിലെ കാലാവസ്ഥാ രൂപകൽപ്പന മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ വായു മർദ്ദ ഗവേഷണം ആവശ്യമാണ്. ഒരു വരിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബാരാമെട്രിക് ഭാരം സമുദ്രനിരപ്പിലേക്ക് കുറയുന്നു. സ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥാ ഭാരം ഉപയോഗിച്ച് ജില്ലകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് ഐസോബാര. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് ഭാരം മാറ്റുന്ന ഗൈഡുകളാണ് ഐസോലോബറുകൾ. അതിനാൽ, കെറ്റോഅല്ലോബാറുകളിലും അനലോബാറുകളിലും ഐസോഅലോബാറുകളെ വേർതിരിക്കാനാകും, ഇത് ശരീരഭാരം കുറയുന്നത് പ്രത്യേകമായി കുറയുന്നു.

തെർമോഡൈനാമിക്സും എഞ്ചിനീയറിംഗും: ഏകാഗ്രതയുടെ ഈ മേഖലകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ രേഖ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിവരങ്ങളുടെയും ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിക്സിന്റെയും ഗ്രാഫിക് പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തുന്നു, ഈ പഠനമേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ തരത്തിലുള്ള ഐസോളിനുകളുടെ ഒരു ഭാഗം:

 • ഐസോക്കർ സ്ഥിരമായ വോളിയം മൂല്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു
 • ഐസോക്ലൈനുകൾ അവ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു
 • ഐസോഡോസ് വികിരണത്തിന്റെ തുല്യമായ ഭാഗം നിലനിർത്തുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • ഐസോഫോട്ട് അത് നിരന്തരമായ ഒരു പ്രകാശമാണ്

കാന്തികത: ഭൂമിയുടെ ആകർഷകമായ ഫീൽഡിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ അവിശ്വസനീയമാംവിധം ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ആകർഷണ ഗവേഷണത്തിനും കാന്തിക തകർച്ചയ്ക്കും സഹായിക്കുക.

ഐസോജോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോഗോണിക് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ നിരന്തരമായ ആകർഷകമായ ഇടിവിന്റെ വരകൾ കാണിക്കുന്നു. പൂജ്യം കുറയുന്നത് കാണിക്കുന്ന വരിയെ അഗോണിക് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിരന്തരമായ ആകർഷകമായ ശക്തിയോടൊപ്പം ഓരോ സമീപനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഐസോലിനെ ഐസോഡൈനാമിക് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു ഐസോക്ലിനിക് ലൈൻ എല്ലാ പ്രാദേശിക കോൺഫിഗറേഷനുകളും തുല്യമായ ആകർഷകമായ ഡൈവ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു, അതേസമയം ഒരു അക്ലിനിക് ലൈൻ ആകർഷകമായ ഡൈവുകളുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആകർഷകമായ ഇടിവിന്റെ സ്ഥിരമായ വാർഷിക വൈവിധ്യത്തിനൊപ്പം ഓരോ സമീപനങ്ങളും ഒരു ഐസോഫോറിക് ലൈൻ നേടുന്നു.

 ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പഠനങ്ങൾ: ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരവും ആഴവും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഐസോളിനുകളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉപയോഗം - ക our ണ്ടറുകൾ. ഉയരം ഗ്രാഫിക്കായി കാണിക്കുന്നതിന് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പുകളിലും ആഴം കാണിക്കുന്നതിന് ബാത്ത്മെട്രിക്കിലും ഈ വരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ബാത്ത്മെട്രിക് മാപ്പുകൾ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശം കാണിക്കുന്നതിനോ വലിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കോ ​​ഉപയോഗിക്കാം. കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾക്കിടയിലുള്ള സീക്വൻഷൽ സ്പേസ്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വർദ്ധനവ് അല്ലെങ്കിൽ ആഴം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കോണ്ടൂർ ലൈനുകളുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അടുത്തുള്ള വരികൾ ഒരു ചരിവോ ഉയർന്ന കോണോ കാണിക്കുന്നു, വിദൂര രൂപരേഖകൾ ആഴമില്ലാത്ത ചരിവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഉള്ളിലെ അടഞ്ഞ സർക്കിളുകൾ ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പുറത്ത് താഴേക്കുള്ള ചരിവ് കാണിക്കുന്നു. ഒരു കോണ്ടൂർ മാപ്പിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ വൃത്തം, പ്രദേശത്ത് എവിടെയാണ് ഡിപ്രഷനുകളോ ഗർത്തങ്ങളോ ഉണ്ടാകാമെന്ന് കാണിക്കുന്നത്, ആ ഘട്ടത്തിൽ സർക്കിളിനുള്ളിൽ നിന്ന് "ഹാച്ച്യൂറുകൾ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വരികൾ കാണിക്കുന്നു.

ഭൂമിശാസ്ത്രവും സമുദ്രശാസ്ത്രവും: ലോകത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ എടുത്തുകാണിച്ച സഹായ ടോപ്പോഗ്രാഫി, ഭ physical തിക, സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കോണ്ടൂർ മാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജിയോളജിക്കൽ യൂണിറ്റുകളുടെ തുല്യമായ കനം സഹിതം foci നേടുന്ന കോണ്ടൂർ ലൈനുകളാണ് ഐസോപാച്ച്.

കൂടാതെ, സമുദ്രശാസ്ത്രത്തിൽ, ജലത്തിന്റെ കോണ്ടൂർ പ്രദേശങ്ങൾ ഐസോപിക്നാസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾക്ക് തുല്യമാണ്, കൂടാതെ ഐസോഹാലിനുകൾ തുല്യ സമുദ്ര ലവണത്വവുമായി പോയിന്റുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. കടലിലെ തുല്യമായ താപനിലയിൽ ഐസോബതിർസ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്: ബഹിരാകാശത്തെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് പലപ്പോഴും ഐസോപോട്ടൻഷ്യൽ മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായ വൈദ്യുത ശേഷിയുള്ള പോയിന്റുകളിൽ ചേരുന്ന വക്രത്തെ ഐസോപോട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിപോട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

കോണ്ടൂർ മാപ്പുകളിലെ കോണ്ടൂർ ലൈനുകളുടെ സവിശേഷതകൾ

കോണ്ടൂർ മാപ്പുകൾ കയറ്റത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം മാത്രമല്ല, പ്രദേശങ്ങളുടെ കയറ്റത്തിന്റെയോ ആഴത്തിന്റെയോ ഒരു ഗൈഡ് മാത്രമല്ല, ഐസോലൈനുകളുടെ ഹൈലൈറ്റുകൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഗ്രാഹ്യം അനുവദിക്കുന്നു. മാപ്പിംഗിൽ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഹൈലൈറ്റുകൾ ഇതാ:

 • വരിയുടെ തരം: ഇത് ഡോട്ട് ഇട്ടതോ ശക്തമോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതോ ആകാം. ശക്തമായ ഒരു ലൈൻ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന അടിസ്ഥാന ക our ണ്ടറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഡോട്ട് ഇട്ട അല്ലെങ്കിൽ റൺ ലൈൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • രേഖയുടെ കനം: വര എത്രത്തോളം ശക്തമോ കട്ടിയുള്ളതോ ആണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിൽ വിവിധ സംഖ്യാ ഗുണങ്ങളോ ഇനങ്ങളോ കാണിക്കുന്നതിന് കോണ്ടൂർ മാപ്പുകൾ പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്ത കനം വരകളാൽ വരയ്ക്കുന്നു.
 • വരയുടെ നിറം: ഇത്തരത്തിലുള്ള കോണ്ടൂർ ലൈൻ ഷേഡിംഗ് അടിസ്ഥാന ക .ണ്ടറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഒരു ഗൈഡിൽ ചാഞ്ചാടുന്നു. സംഖ്യാ ഗുണങ്ങൾക്ക് പകരമായി ലൈൻ ഷേഡിംഗും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • സംഖ്യാ സ്റ്റാമ്പിംഗ്: എല്ലാ കോണ്ടൂർ മാപ്പുകളിലും ഇത് പ്രധാനമാണ്. ഇത് സാധാരണയായി കോണ്ടൂർ ലൈനിനടുത്താണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് ക .ണ്ടറിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ചരിവിന്റെ തരം തിരിച്ചറിയാൻ സംഖ്യാ മൂല്യം സഹായിക്കുന്നു.

ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ

പരമ്പരാഗത പേപ്പർ മാപ്പുകൾ ഐസോലിനുകളോ ക our ണ്ടറുകളോ മാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗമല്ല. അവ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നവീകരണത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കൊപ്പം, മാപ്പുകൾ നിലവിൽ കൂടുതൽ വിപുലമായ ഘടനയിലാണ്. ഇതിന് സഹായിക്കുന്നതിന് നിരവധി ഉപകരണങ്ങൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നിവ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ മാപ്പുകൾ‌ കൂടുതൽ‌ കൃത്യതയുള്ളതും വേഗത്തിൽ‌ നിർമ്മിക്കാൻ‌ കഴിയുന്നതും ഫലപ്രദമായി പരിഷ്‌ക്കരിക്കാവുന്നതും ആയിരിക്കും, മാത്രമല്ല അവ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ‌ക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും അയയ്‌ക്കാനും കഴിയും! അടുത്തതായി, ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു ഹ്രസ്വ വിവരണത്തോടെ റഫറൻസ് ചെയ്യുന്നു

Google മാപ്സ്

ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നു. നഗരം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റ് ചില വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന് നിരവധി "കാഴ്ചകൾ" ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്: ട്രാഫിക്, ഉപഗ്രഹം, ഭൂപ്രകൃതി, റോഡ് മുതലായവ. ഓപ്ഷനുകൾ മെനുവിൽ നിന്ന് "ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്" ലെയർ സജീവമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ കാഴ്ച (കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾക്കൊപ്പം) നൽകും.

ഗിയ, ആർക്ക് ജി‌ഐ‌എസ്, ബാക്ക്‌കൺട്രി നാവിഗേറ്റർ (വെർസറ്റൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

Android, iOS എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള മറ്റ് പോർട്ടബിൾ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ പോലെ, ഐഫോൺ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഗിയ ജിപിഎസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് വ്യത്യസ്ത തരം ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നു. പ്രഖ്യാപിച്ച യൂട്ടിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഈ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ സ free ജന്യമോ പണമടയ്ക്കലോ ആകാം. റൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റ നേടുന്നതിന് മാത്രമല്ല, അവ വളരെ ഉപയോഗപ്രദവുമാണ്. ArcGIS ആപ്ലിക്കേഷനുകളും വ്യത്യസ്ത ESRI ആപ്ലിക്കേഷനുകളും മാപ്പിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ.

കാൾട്ടോപോ

നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകളിലെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല, കൂടാതെ ജോലിസ്ഥലങ്ങളും പിസികളും നായകന്മാരാകുന്ന സ്ഥലമാണിത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ചുമതല പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ ഘട്ടങ്ങളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് അഡാപ്റ്റേഷനുകളും ഉണ്ട്. ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പുകൾ അച്ചടിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ ഉപകരണമാണ് ക്യാപ്‌ടോപോ. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ജിപി‌എസ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്കോ സെൽ‌ഫോണുകളിലേക്കോ അയയ്‌ക്കാനും നീക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇത് ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പുകൾ പിന്തുണയ്‌ക്കുകയും വ്യത്യസ്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

മൈറ്റോപോ

ഇത് ഒരു പിന്തുണാ ദാതാവായി കാണാൻ കഴിയും. ഇത് ഒരു പരിധിവരെ കാൾട്ടോപോ പോലെയാണ് (മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്), എന്നിരുന്നാലും, ഇത് കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു (അവ വിവിധ രാജ്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു!). ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പുകൾ, സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജുകൾ, യുഎസ് ജില്ലയിലെ ഓപ്പൺ-ഗ്രൗണ്ട് ചേസ് മാപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിശദമായ ഇഷ്‌ടാനുസൃത മാപ്പുകൾ അവർ നൽകുന്നു. യു.യു. വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മാപ്പുകൾ, നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിലയും കൂടാതെ ഓൺലൈനിൽ കാണാനോ ചെറിയ ചിലവിനായി ആദ്യ ലെവൽ ഇംപ്രഷനുകളായി അയയ്ക്കാനോ കഴിയും.

നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ArcGIS പരിശീലനം 24 / 7 പിന്തുണയും ആജീവനാന്ത ആക്സസും ഉള്ള എഡൻ‌ബോക്സിൽ തത്സമയം.


എസ്‌ഇ‌ഒ എക്സിക്യൂട്ടീവായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് അമിത് സാഞ്ചേറ്റി, ട്വിൻ‌ജിയോയുടെ സഹകരണമാണ് ലേഖനം എഡുൻ‌ബോക്സ്  അവിടെ അദ്ദേഹം എസ്.ഇ.ഒയും ഉള്ളടക്ക രചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സൃഷ്ടികളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം - https://www.instagram.com/amitsancheti.12/

Facebook - https://www.facebook.com/amit.sancheti.12

ലിങ്ക്ഡിൻ - https://www.linkedin.com/in/amit-sancheti-461469171/

Twitter - https://twitter.com/AmitSancheti14

 

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ